Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw
 

Sector Onderwijs

1. Wat is een tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT)

De tolk VGT heeft een diploma behaald aan de tolkenopleiding te Gent of te Mechelen. De tolk VGT wordt ingeschakeld om een goede en vlotte communicatie te bewerkstelligen tijdens het lesgebeuren in de onderwijssetting. Hij stemtolkt alles wat de dove gesprekspartner in VGT meedeelt. Hij vertaalt alles in VGT wat de horende gesprekspartners in gesproken taal zeggen. De tolk is gebonden aan een deontologische code. Dat wil o.m. zeggen dat hij over zijn tolkopdrachten niets mag verder vertellen. Hij moet zich ook tijdens het tolken strikt neutraal opstellen. Zie document :Beroepscode voor tolken VGT vanaf september 2013 (Welzijn, Werk, Onderwijs)

Top van deze pagina

2. Wat is een schrijftolk

Er zijn dove cursisten die liever een schrijftolk inzetten in plaats van een tolk VGT. Het zijn dove of slechthorende gebruikers die geen VGT kennen, of het zijn mensen die vinden dat geschreven taal in hun onderwijssetting voor hen toegankelijker is dan VGT. De schrijftolk noteert alles wat gezegd wordt, zodat de leerling dit direct kan lezen.

Top van deze pagina

3. Het recht op tolkuren VGT in Onderwijs

Tolkuren in het voltijds dagonderwijs (O- uren)

Leerlingen of studenten met een ernstge auditieve handicap die het middelbaar of hoger voltijds onderwijs volgen, kunnen de bijstand van een tolk VGT bij de onderwijsoverheid aanvragen.

Het departement Onderwijs publiceert jaarlijks een:omzendbrief voltijds dagonderwijs met de precieze voorwaarden. Hierin kunnen integratiescholen, studenten, leerlingen en ouders lezen hoe tolkuren (voor tolken VGT en/of schrijftolken) moeten aangevraagd worden. Eén van de belangrijkste aspecten is dat de aanvraag tijdig ingediend wordt.

Tolkuren in het volwassenenonderwijs (VO-uren)

Cursisten met een ernstge auditieve handicap die studeren aan een centrum voor volwassenenonderwijs of aan een centrum voor basiseducatie kunnen eveneens de bijstand van een tolk VGT bij de onderwijsoverheid aanvragen.

Het departement Onderwijs publiceert jaarlijks een :omzendbrief volwassenenonderwijs met de precieze voorwaarden. Hierin kunnen de opleidingscentra en cursisten lezen hoe tolkuren (voor tolken VGT en/of schrijftolken) moeten aangevraagd worden. Eén van de belangrijkste aspecten is dat de aanvraag tijdig ingediend wordt.

De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen

Deze Cel coördineert alle aanvragen. U kunt de cel rechtstreeks contacteren via :
  • 02/553 99 07 (Cindy Vanitterbeek)
  • email : speciale.onderwijsleermiddelen.agodi@vlaanderen.be
  • per post : Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming • H. Consciencegebouw Agodi • Cel Speciale Onderwijsleermiddelen • Koning Albert II laan 15 • 1210 Brussel

4. Hoe ontvangt de leerling of cursist met tolkuren een tolk VGT ?

Binnen de school of het opleidingscentrum is een persoon verantwoordelijk voor het aanvragen van tolken VGT voor de dove leerling of cursist. Die persoon heet “de contactpersoon”. Zijn naam is bekend bij het tolkenbureau CAB en het departement Onderwijs. De contactpersoon stuurt alle tolkaanvragen naar het CAB. Het CAB heeft de lijst met namen en alle info van de tolken die meewerken in de sector Onderwijs en zoekt tolken.

Veel meer details over de tolkenwerking en samenwerking tussen de onderwijsinstelling, het CAB en het departement Onderwijs leest men in de brieven van de overheid /

Opgelet : het CAB zoekt alleen tolken VGT en geen schrijftolken. Voor schrijftolken moet een onderwijsinstelling zelf zorgen.

5. Betaling van de tolk VGT

Als de leerling of cursist recht heeft op tolkuren hoeft de leerling of de school niets te betalen. Dan vergoedt het CAB de tolk met geld van de onderwijsoverheid.

Top van deze pagina