Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw
 

terug naar het organisatiemenu

Opdrachten van het CAB

1. In het kader van het departement Welzijn

(Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

1° als bemiddelaar tussen de aanvrager, de tolken en het Vlaams Agentschap op te treden, met inbegrip van het verlenen van bijstand bij het opmaken van het aanvraagdossier bij het Agentschap, het toewijzen van een tolk, rekening gehouden met de specifieke noden en wensen van de aanvrager en het aanbod, het opmaken en bijhouden van tolkenlijsten en van prestatiebladen van de erkende doventolken, het jaarlijks rapporteren omtrent de aktiviteiten van het centraal bureau aan het Agentschap, het uitbetalen van de tolken op basis van hun prestaties;

2° als klachtenbemiddelaar op te treden omtrent de tolkendienstverlening in het algemeen en misbruiken zo nodig aan het Agentschap te signaleren;

3° voldoende uitgerust te zijn om te kunnen voorzien in optimale bereikbaarheid ten behoeve van gebruikers en hiervoor over een aangepast oproepsysteem te beschikken;

4° de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de gebruikers te eerbiedigen.

Top van deze pagina

2. In het kader van het Departement Arbeid

(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling – VDAB)

  • ontvangen van de aanvraag voor een tolk. Het CAB moet optimaal bereikbaar zijn en moet over een aangepast oproepsysteem beschikken;

  • het toewijzen van een tolk, rekening gehouden met de specifieke noden en wensen van de aanvrager en het aanbod;
  • controle of de PmAH die beroep doet op een tolk recht heeft op een financiële tussenkomst in de tolkkosten vanwege de VDAB (tolkuren in de arbeidssituatie, tolkuren om te solliciteren, opleidingstolkuren)
  • het uitbetalen van de tolken
  • als bemiddelaar tussen de PmAH, de tolken en de VDAB op te treden, met inbegrip van het verlenen van bijstand bij het opmaken van het aanvraagdossier voor de VDAB;
  • optreden als klachtenbemiddelaar omtrent de dienstverlening van de tolken en misbruiken aan de VDAB signaleren;
  • het jaarlijks rapporteren van de activiteiten.

3. In het kader van het Departement Onderwijs

Het CAB stelt in het kleuteronderwijs, lager onderwijs, voltijds secundair en hoger onderwijs, en in het volwassenenonderwijs tolken VGT ter beschikking aan de leerlingen, studenten of cursisten, en dit overeenkomstig met de door de overheid toegekende aantallen van tolkuren voor deze begunstigden.

Top van deze pagina

Top van deze pagina