Inschakelen van tolken VGT op examens bij de examencentra rijscholen

Regelmatig kwamen er ongeruste berichten omtrent de weigering door examencentra om tolken VGT toe te laten op de examens van dove personen. Daarom heeft het CAB samen met BVGT recent overleg gehad met de dienst Mobiliteit van de Vlaamse Overheid.

Waarom werd dit geweigerd door deze examencentra?
Dit kwam door een recente wetswijziging waarbij enkel beëdigde tolken aanwezig mogen zijn op deze examencentra (dit was geldig ook voor horende personen). Hierdoor is er verwarring ontstaan waarbij men dacht dat ook tolken VGT de procedure tot beëdiging moeten doorlopen.

Wat is er nu beslist na ons overleg?

In 1e instantie is er een instructienota opgesteld door de dienst Mobiliteit en uitgestuurd naar alle examencentra. In deze instructienota staat het volgende vermeld:

  • De tolk VGT of dove tolk moet op de lijst van het CAB (Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw) staan, de deontologische code van het CAB onderschrijven, en houder zijn van een “TOLKENPAS”
  • Via de ‘Zoek een tolk’-functie op de website van CAB (https://www.tolkaanvraag.be/find- interpreter) kan u nagaan of een tolk VGT of dove tolk op de lijst van het CAB staat. Alle tolken die u hier terugvindt, hebben de deontologische code onderschreven en mogen dus tolken voor het theorie- of praktijkexamen.
  • In de regel zoekt het examencentrum een tolk voor de kandidaat/kandidaten. De kandidaat kan evenwel zelf een tolk voorstellen. Als deze tolk op de lijst van het CAB staat, wordt deze tolk ingeschakeld.
  • Als de kandidaat geen/niet voldoende Vlaamse gebarentaal kent, kan op vraag van de kandidaat/kandidaten, naast de tolk Vlaamse gebarentaal, ook een dove tolk of een anderstalige tolk (internationale gebarentaal, …) bijstand verlenen. De tolk Vlaamse gebarentaal tolkt het gesproken Nederlands dan naar de Vlaamse gebarentaal. De dove tolk of anderstalige tolk tolkt de Vlaamse gebarentaal naar de taal die de kandidaat verstaat.
  • De tolk VGT en de dove tolk mogen zich op zo een manier positioneren dat zij de foto’s bij de vragen kunnen zien. Omdat (Vlaamse) gebarentaal visueel is, geven de foto’s de tolk cruciale informatie om correct te tolken.

In 2e instantie zal men op termijn een wijziging doorvoeren in de regelgeving zodat dit probleem niet meer kan ontstaan.

Tolken VGT kunnen bij eventuele discussies binnen de examencentra verwijzen naar deze instructienota en desnoods ook hun tolkenpas voorleggen als bewijs dat ze erkend zijn als tolk VGT.