1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is het Vlaams Communicatie & Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB vzw) die verantwoordelijk is voor de websites van het CAB vzw (cabvlaanderen.be, tolkaanvraag.be en afstandstolk.be).

Het CAB vzw, gelegen in de Dendermondesteenweg 449 in 9070 Destelbergen, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de verplichte dienstverlening.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), heeft het CAB vzw een functionaris voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangeduid. Hij is via e-mail bereikbaar op het volgende adres: dpo@cabvlaanderen.be, of per brief aan het adres:

CAB vzw
Ter attentie van de DPO
Dendermondesteenweg 449,
9070 Destelbergen

2. Waarom worden uw gegevens verwerkt?

We verzamelen de persoonsgegevens op de websites van het CAB vzw (cabvlaanderen.be, tolkaanvraag.be en afstandstolk.be) om:

 • de dienst te kunnen verlenen waar u om vraagt, de bemiddeling van tolkopdrachten voor dove en/of slechthorende personen;
 • u correct te identificeren bij uw gebruik van de online diensten;
 • het CAB toe te laten om te reageren op uw verzoek en u daarvan op de hoogte te stellen;
 • een antwoord te kunnen geven op de vraag die u gesteld hebt;
 • uw toegang tot het systeem aan te passen.

Om de tolkbemiddeling zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan het gebeuren dat wij de verzamelde gegevens gebruiken om anonieme statistieken en rapporten op te stellen over uw tolkgebruik.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening.

Ze worden uitsluitend verwerkt door het personeel van het CAB vzw voor de hierboven beschreven doeleinden en om de service te verbeteren.

3. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

Het CAB gebruikt uw gegevens alleen om haar opdrachten uit voeren:

 1. Het zoeken of inzetten van tolken voor tolkgebruikers
 2. Het registreren van alle tolkopdrachten
 3. Het vergoeden van de tolken voor het uitgevoerde werk.

Deze opdrachten zijn bepaald door volgende besluiten:

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft het uurloon en de kilometervergoeding voor de tolken Gebarentaal en schrijftolken;
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap van 18/07/2008.

4. Welke gegevens worden verwerkt?

4.1 Tolkgebruikers

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens van de tolkgebruikers:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer/gsm-nummer, woonadres;
 • Gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u via onze sites van het CAB vzw (cabvlaanderen.be, tolkaanvraag.be en afstandstolk.be) een aanvraag indient of informatie meedeelt:
  • Beslissingen over uw recht op tolkuren (VAPH, VDAB en/of AGODI)
  • en het aantal oproepen en de duur van uw oproepen bij de afstandstolkendienst
  • Naam, ondernemingsnummer & adresgegevens van uw huidige en vorige werkgever(s)
  • Werkgeversattest van uw werkgever(s) of verklaring als zelfstandige met de informatie die het CAB vzw nodig heeft om de tolkuren te berekenen
  • Indien u dat wenst, de naam en contactgegevens van uw gevolmachtigde om in uw naam aanvragen te regelen
  • Administratieve informatie omtrent uw onderwijsinstelling en gegevens m.b.t. uw opleiding(en) als u beroep wenst te doen op O-uren.
  • Een overzicht van alle aangevraagde tolkopdrachten sinds 2018

4.2 Tolken

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens van de tolken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer/gsm-nummer, woonadres,
 • Indentificatiegegevens over hun onderneming: gegevens van hun onderneming, bankrekeningnummer, de statuten (indien van toepassing);
 • Gegevens over hun tolkprofiel: deontologische code, kopie van hun tolkdiploma of gewoon diploma, het jaar waarin ze afgestudeerd zijn als tolk / bachelor / master, hun vaardigheden, hun wensen in welke domeinen ze wensen te tolken, activiteit als horende of dove tolk.
 • Gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u via onze sites van het CAB vzw (cabvlaanderen.be, tolkaanvraag.be en afstandstolk.be) een opdracht aanvaardt, uw prestatie registreert of andere informatie meedeelt.

4.3 Tussenpersonen

Tussenpersonen zijn de contactpersonen in onderwijs (O-uren) wiens gegevens door AGODI aan het CAB bezorgd worden en de tussenpersonen die via een door de tolkgebruiker ondertekende volmacht toegang krijgen tot de door de tolkgebruiker toegestane tolkurenpakketten.

We verzamelen de volgende gegevens van tussenpersonen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, geslacht, e-mailadres (persoonlijk of werk), telefoonnummer/gsm-nummer(persoonlijk of werk)
 • Gegevens van uw werk (indien u tussenpersoon bent via uw werk): Naam, ondernemingsnummer & adresgegevens van uw werk, uw functie indien u deze meedeelt
 • Gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u via onze sites van het CAB vzw (cabvlaanderen.be, tolkaanvraag.be) een aanvraag indient of informatie meedeelt:
  • Een overzicht van alle aangevraagde tolkopdrachten sinds 2018 en de daarbij horende correspondentie

5. Wat zijn onze informatiebronnen?

Deze gegevens komen voornamelijk van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gevolmachtigd hebt;
 • het VAPH: de beslissing over uw aanvraag voor het recht op tolkuren, uw naam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer en het VAPH-nummer;
 • de VDAB: uw naam, adres, rijksregisternummer en de beslissing over het recht (extra) tolkuren;
 • AGODI: uw naam, adres, e-mailadres en de nodige administratieve info over uw onderwijsinstelling en uw precieze opleiding.

6. Wie verwerkt uw gegevens?

Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Daarnaast bestaan er IT-beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

7. Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen gebruikt door de diensten van het CAB vzw verantwoordelijk voor de tolkaanvragen van dove en slechthorende personen.

We geven geen persoonsgegevens door aan derden die geen deel uitmaken van de genoemde ontvangers of die niet onder het vermelde wettelijke kader vallen.

De uitzondering is hun eventuele doorgifte aan instanties die belast zijn met een controle- of inspectiemissie in toepassing van de Belgische wetgeving, zoals een onderzoeksrechter.

Het CAB vzw zal persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden voor direct marketingdoeleinden.

7.1 Aan de tolken

Alle tolken ontvangen uitsluitend de gegevens die u, uw gevolmachtigde of uw onderwijsinstelling aan het CAB bezorgen om voor uw tolkaanvragen een tolk te zoeken. De tolken zien dus enkel deze gegevens die nodig zijn om de tolkopdracht al dan niet te aanvaarden: naam van de tolkgebruiker, locatie, datum en uur, onderwerp van de opdracht, het gevraagde tolktype en het aantal uren alsook soort tolkuren, organisatie gelinkt aan tolkurenpakket (werkgever of onderwijsinstelling), status van het tolkurenpakket (goedgekeurd, in aanvraag,…) en start- en einddatum van het tolkurenpakket. De tolken kunnen de status van elke ingediende tolkopdracht zien: geweigerd, goedgekeurd, ingediend, onvoldoende uren of onvolledig. De tolkgebruiker kan in zijn account aangeven of en welke contactgegevens mogen gedeeld worden met tolken die toegekend zijn voor de tolkgebruiker (zo kunnen zij elkaar rechtstreeks contacteren, bv. buiten de kantooruren van het CAB).

7.2 Aan de overheden

 • VAPH: op kwartaalbasis bezorgt het CAB vzw de naam en de provincie van de tolkgebruiker; het totaal aantal opgebruikte tolkuren in de leefsituatie (L- uren), het VAPH-nr en het recht op tolkuren per tolkgebruiker;
 • VDAB: op kwartaalbasis bezorgt het CAB vzw de naam, geboortedatum, gemeente en provincie van de tolkgebruiker, de data waarop de tolkprestaties werden geleverd, het totaal aantal gebruikte tolkuren en aantal km in de werksituatie (A- uren, S- uren, B- uren) en het recht op (extra) tolkuren per tolkgebruiker;
 • AGODI: op het einde van het schooljaar bezorgt het CAB vzw de naam en het rijksregisternummer van de dove leerling, student of cursist, de naam en de provincie van de desbetreffende onderwijsinstelling, het totaal aantal opgevraagde en effectief gebruikte tolkuren (O- uren) en het aantal km per tolktype (VGT en/of ST) per tolkgebruiker.

7.3 Aan de door u gevolmachtigde personen

U beslist zelf welke personen u voor welke tolkurenpakketten volmacht geeft (uitz. AGODI bezorgt aan het CAB volmacht van de contactpersoon in onderwijs, die in de onderwijsinstelling waar u les volgt, uw tolkurenpakket beheert).

Van al uw persoonlijke gegevens ziet de gevolmachtigde alleen uw naam en geslacht. De gevolmachtigde heeft geen toegang tot o.a. uw rijksregisternummer, de naam van uw partner, uw adresboek, informatie over andere tolkurenpakketten. De gevolmachtigde personen hebben wel volledige toegang tot het tolkurenpakket waarvoor door u volmacht werd verleend. Dit betekent: alle opdrachten van dat tolkurenpakket en de voor werk/onderwijs gelinkte organisatie (werkgever/onderwijsinstelling), het adresboek gekoppeld aan deze organisatie.

7.4 Aan het publiek

We verwerken alle gegevens in een jaarrapport zonder dat deze gegevens kunnen gelinkt worden aan één individuele persoon en/of organisatie. Zo wenst het CAB vzw het publiek te informeren over de evolutie in het tolkgebruik binnen Vlaanderen & Brussel. Alle gegevens hebben dus enkel betrekking op de tolkaanvragen die via het CAB geregeld werden. De tolkaanvragen die rechtstreeks met de tolken geregeld worden zonder tussenkomst van het CAB worden niet opgenomen in onze rapporteringen, zowel naar de overheden als naar het publiek.

8. Hoe kan uzelf de gegevens zien die over u worden bewaard?

Via de zoek een tolk-filter toont het CAB volgende gegevens van alle actieve zelfstandige tolken: naam, voornaam, postcode, gemeente en provincie van de woonplaats van de tolk, of de tolk wil tolken voor doofblinde tolkgebruikers, of de tolk tolkstudenten wil begeleiden, de door de tolk aangevinkte vaardigheden, het diplomaniveau van de tolk alsook de onderwijsinstelling waar de tolk het diploma behaalde, het tolktype en tolkuurtype dat de tolk wenst te tolken. Daarnaast kan de tolk zelf toevoegen: contactgegevens (e-mail, gsm, tel., web), een foto, opleidingen en interesses die interessant kunnen zijn voor de tolkopdrachten, tijdelijke onbeschikbaarheid, het ondernemingsnummer en of de tolk al dan niet tolkt via een rechtspersoon.

Als u ingelogd bent op www.tolkaanvraag.be hebt u via de startpagina of via uw account toegang tot alle gegevens.

 • Mijn persoonlijke gegevens:
  • Naam, voornaam, woonadres (indien minderjarig: ook de naam van de ouders)
  • Geboortedatum en rijksregisternummer (indien van toepassing)
  • Geslacht
  • Indien gewenst: naam van uw partner en/of andere gezinsleden
  • E-mailadres
  • GSM- en/of telefoonnummer
  • Mijn ongewenste tolken (voor tolkgebruikers): u kan zelf bepalen welke tolken u al dan niet wenst in te zetten. De namen van de tolken zullen niet zichtbaar zijn voor de tolken en worden ook niet door het CAB aan de tolken bezorgd.
  • Indien gebruiker afstandstolkendienst: SIP nummer en eventuele startdatum
  • Beslissingen van de overheid over uw rechten op (verschillende soorten) tolkuren (voor tolkgebruikers)
  • Adresboek met de bewaarde adressen voor uw tolkopdrachten (voor tolkgebruikers)
  • Uw tolkprofiel en uitbetalingen (voor tolken)
 • Mijn tolkuren (voor tolkgebruikers en hun gevolmachtigden)
  • Tolkurenpakket A-uren: de naam van de werkgever en alle contactgegevens, werkgeversattest, met daarin de informatie om het tolkurencontingent te berekenen, de stand van het aantal benutte tolkuren;
  • Tolkurenpakket O- en B-uren: de naam van de onderwijsinstelling, administratieve info over deze instelling en de informatie rond uw opleiding, de stand van het aantal benutte tolkuren;
  • Tolkurenpakket L en S-uren: de stand van het aantal benutte tolkuren.
 • Opdrachten (voor tolkgebruikers en tussenpersonen), Tolkopdrachten (voor tolken)
  • Via de filter kan u alle tolkaanvragen consulteren die u wenst terug te vinden (sinds 2018).
 • Mijn berichten: uw persoonlijke correspondentie met het CAB
 • Uitbetalingen (voor tolken)
  • De maandelijks aan u uitbetaalde tolkprestaties en reiskosten

9. Wie zijn onze onderaannemers?

Het CAB vzw doet voor zijn dienstverlening géén beroep op de externe dienstverleners (onderaannemers) die persoonsgegevens verwerken in naam en voor rekening van het CAB vzw.

10. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden zolang bewaard tot wanneer deze informatie irrelevant wordt voor uw persoonlijk dossier. Deze persoonlijke gegevens worden enkel verwijderd in volgende gevallen:

 • het overlijden van de persoon met een handicap (of de uitbetaling van de achterstallen na het overlijden),
 • een beslissing die alle financiële en medische rechten van de persoon met een handicap beëindigd,
 • een vonnis (in geval van beroep).

Zij dienen om uw rechten op een tolk vast te stellen alsook de afgeleide rechten waarop u als erkend persoon met een handicap zou kunnen aanspraak maken.

11. Wat zijn uw rechten?

Conform de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door het CAB vzw, en op toegang tot uw gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar onze Data Protection Officer, waarbij u een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart toevoegt (zie bovenvermelde contactgegevens).
Voor zover uw rechten niet tegenstrijdig zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan het CAB vzw onderworpen is, hebt u ook het recht om voor uw eigen gegevens:

 • onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren;
 • alle gegevens te laten verwijderen;
 • u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven;
 • op digitale vergetelheid (recht op schrapping);
 • de verwerking van uw gegevens te laten beperken;
 • niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing, inclusief profilering (zie hieronder).

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel corrigeren.

Als u niet akkoord gaat, kunt u altijd de Toezichthoudende Overheid contacteren (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via de website www.privacycommission.be).

12. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

Het CAB vzw heeft een aantal procedures geïmplementeerd (hardware, elektronisch en administratief), die hij regelmatig opnieuw evalueert. We voeren updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste behandeling uit te voeren.

Uw gegevens worden opgeslagen op de server van onze externe provider voordat ze worden verwerkt.

Externe IT-leveranciers hebben een contract getekend met het CAB vzw op grond waarvan zij wettelijk verplicht zijn om de toepasselijke wetgeving rond de bescherming en verwerking van persoonsgegevens te respecteren, en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (ook bekend onder de afkorting AVG).

Het personeel van het CAB vzw dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan het leveren van de diensten waarvoor ze is bedoeld.

Contractuelen aangesteld door het CAB vzw hebben toegang tot de gegevens via hun persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen deze bevoegde personeelsleden hebben toegang tot de gegevens, en dat via een welbepaald systeem.