Vereniging zonder winstoogmerk
Statuten verschenen in het B.S. op 07/11/1991
Ondernemingsnummer: 0445.491.009
Zetel: Dendermondesteenweg 449 te 9070 Destelbergen.

De algemene vergadering van 22/03/2023, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:

Statuten

Artikel 1 De naam

De benaming van deze VZW is Vlaams Communicatie & Assistentie Bureau voor Doven. Ook wordt de afkorting “CAB” courant gebruikt in onze communicatie.

Artikel 2 Adres

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest, meer bepaald op volgend adres: Dendermondesteenweg 449, 9070 Destelbergen.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vereniging binnen België te verplaatsen. Het bestuursorgaan is in dat geval bevoegd om hiervoor tot een statutenwijziging te beslissen.

De VZW heeft een officiële website: www.cabvlaanderen.be

De VZW heeft een officieel e-mailadres: tolkaanvraag@cabvlaanderen.be

Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de statuten.

Artikel 3 Belangeloos doel en voorwerp

De VZW stelt zich tot doel om op het Vlaams grondgebied te bemiddelen en faciliteren van tolkopdrachten tussen enerzijds dove en horende tolkgebruikers en anderzijds tolken, in het bijzonder schrijftolken, tolken VGT, anderstalige tolken, doventolken, …(deze lijst is niet limitatief).

De vereniging eerbiedigt in haar werking iedere filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging, en staat open voor iedereen die, overeenkomstig haar oogmerk, beroep doet op haar diensten.

De VZW heeft hierbij volgende activiteiten tot voorwerp:

 • Het faciliteren van contacten tussen gebruikers en tolken in het kader van tolkopdrachten.
 • Het beheren van tolkuren ten bate van tolkgebruikers in samenwerking met de diverse overheden
 • Het uitbetalen van de door de overheden vastgelegde honoraria en reisvergoedingen aan tolken voor hun prestaties die zij leveren in het kader van de tolkuren die deze overheden ter beschikking stellen van de dove tolkgebruikers.
 • Het uitbaten van een afstandstolkendienst voor gehoorgestoorde tolkgebruikers en hun horende gesprekspartners
 • Overleg met diverse overheden en/of partners rond tolkbemiddeling in het algemeen.
 • Het samenstellen van statistische informatie voor de diverse overheden.
 • Eerstelijnsbemiddeling bij klachten.
 • Het faciliteren van bovenstaande activiteiten in het belang van zowel tolken als gebruikers.
  De VZW kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar belangeloos doel en voorwerp.

De VZW kan hierbij economische activiteiten van industriële of commerciële aard uitoefenen, zelfs in hoofdorde, waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar belangeloos doel.

Artikel 4 Duur

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

Artikel 5 Leden (werkende, effectieve)

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Wel moeten minstens de helft van de leden burgers zijn die slechthorend of doof zijn en moet de expertise van het tolken beschikbaar zijn. Er wordt verder naar gestreefd dat alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn.

Een kandidaat-lid van de VZW moet hiervoor schriftelijk of per e-mail een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan.

De voorwaarden om lid te worden van de VZW zijn de volgende:

 • Hij/zij brengt specifieke expertise binnen in deze vzw
 • Hij/zij is gemotiveerd om het algemeen belang van de Vlaamse dovengemeenschap te ondersteunen

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de leden. Het bestuursorgaan beslist bij gewone meerderheid van de stemmen autonoom of een kandidaat-lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als lid tot de VZW wordt toegelaten.

Deze beslissing tot het al dan niet toelaten van een lid, moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

De leden hebben de rechten en de plichten die in de wet en deze statuten zijn omschreven.

Elk lid van de VZW is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan. Het ontslag gebeurt per brief of per email en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.

Een lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • wanneer het lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te blijven in de VZW.
 • wanneer een lid 2 achtereenvolgende keren niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is geweest op de algemene vergadering, zonder voorafgaande kennisgeving. Het voorstel tot ontslag wordt vervolgens geagendeerd op de eerstvolgende algemene vergadering.

De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping van de algemene vergadering. Het lid moet worden gehoord. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan een lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.

Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat lid.

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst .

De VZW moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dit register verstrekken die deze instanties nodig achten.

Artikel 6 De Algemene Vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de secretaris van het bestuursorgaan.

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • de statutenwijziging;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
 • de kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris indien deze laatste werd aangesteld. In voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris indien deze laatste werd aangesteld;
 • de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
 • de goedkeuring van het inhoudelijk jaarverslag;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een lid;
 • alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet.

De gewone algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen door het bestuursorgaan, uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht.

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt. In dat geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

Alle leden en bestuurders worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen.

Elk lid van de algemene vergadering kan tot 15 dagen voor de Algemene Vergadering aan de voorzitter verzoeken om een punt op de agenda te plaatsen.

De agenda samengesteld door de voorzitter wordt bij de oproeping gevoegd. De bijkomende voorstellen uitgaande van minstens de steun van 3 leden moeten uiterlijk 7 dagen na het ontvangen van de agenda verstuurd worden aan het bestuursorgaan en vervolgens kunnen deze bijkomende voorstellen desgevallend aan de agenda toegevoegd worden.

Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd.

De oproeping gebeurt per e-mail, wanneer door de leden, bestuurders, dagelijks bestuurders en commissaris een e-mailadres aan de VZW is meegedeeld. Indien er geen e-mailadres werd meegedeeld, communiceert de VZW per post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicatie per e-mail.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die volgens de wet aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen leden op afstand deelnemen aan de algemene vergadering. Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens de vergadering. Tevens moet het de leden in staat stellen om hun stemrecht en/of vraagrecht uit te oefenen. Een lid dat op deze manier op afstand deelneemt aan de algemene vergadering wordt gelijkgesteld met een lid dat daadwerkelijk fysiek aanwezig is op de algemene vergadering.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.

De bestuurders kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan in principe beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Over een statutenwijziging, een wijziging van het doel, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de VZW, en alle andere gevallen in de wet bepaald, kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 2/3e van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor een statutenwijziging is tevens vereist dat de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Voor de uitsluiting van een lid moet dat aangegeven zijn in de oproeping.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

De beslissingen binnen de algemene vergadering worden in principe genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Een statutenwijziging en uitsluiting van een lid is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3e van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging of wanneer een beslissing tot vrijwillige ontbinding van de VZW voorligt, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5e van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

Elk lid heeft één stem.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden het vraagt, door geheime stemming.

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne VZW-dossier.

De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen.

Derden en/of toegetreden leden krijgen kennis van beslissingen op de door de wet voorziene wijze.

Artikel 7 Het bestuursorgaan

De VZW wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aanduiden.

Er is een maximum van 12 bestuurders bepaald.

Om als bestuurder te worden benoemd volstaat het lidmaatschap van de Algemene vergadering.

Het bestuursorgaan duidt een voorzitter aan.

Daarnaast verdeelt het bestuursorgaan de functies van secretaris en penningmeester onder de bestuurders. Wanneer de voorzitter verhinderd is, duidt het bestuursorgaan een bestuurder aan die de voorzitter tijdens zijn afwezigheid vervangt. Wanneer er geen consensus hieromtrent wordt bereikt, wordt hierover gestemd. De taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders.

De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Het bestuursorgaan bestuurt de VZW en vertegenwoordigt de VZW in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van de VZW dit vereist.

Elke bestuurder heeft het recht het bestuursorgaan samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter.

Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of een bestuurder.

De oproeping gebeurt per brief of per e-mail. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.

Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij zijn afwezigheid wordt bij consensus een lid van het bestuursorgaan aangeduid als zijn vervanger.

Vergaderen op afstand

Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen bestuurders op afstand deelnemen aan het bestuursorgaan. Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens het bestuursorgaan. Tevens moet het de bestuurders in staat stellen om hun stemrecht uit te oefenen. Een bestuurder dat op deze manier op afstand deelneemt aan het bestuursorgaan wordt gelijkgesteld met een bestuurder die daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het bestuursorgaan.

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

Een bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; in geval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Deze regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Elke bestuurder heeft één stem.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

Elk van de subsidiërende agentschappen kan desgewenst afzonderlijk een vertegenwoordiger van het agentschap ad hoc laten deelnemen aan het bestuursorgaan. De vertegenwoordiger van het betrokken agentschap heeft het recht om te spreken en aanbevelingen te doen.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne VZW-dossier.

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden opgesteld door de secretaris en de directeur. Deze worden goedgekeurd bij aanvang van de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen.

Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW. Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan. Het ontslag gaat in op datum van verzending van het ontslag aan het bestuursorgaan. De bestuurder die ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen. Er kan overeengekomen worden met de betrokkene om het ontslag van de bestuurder tijdelijk op te schorten totdat er een vervanger is aangesteld.

Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de VZW.
 • wanneer een bestuurder 3 maal achtereenvolgens niet aanwezig is geweest of niet vertegenwoordigd is op een samenkomst van het bestuursorgaan, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het bestuursorgaan en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een bestuurder kan door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen afgezet worden.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.

Artikel 8 Algemene vertegenwoordigingsclausule en bijzondere delegatie

De vzw wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

Het bestuursorgaan kan werken met bijzondere delegaties.

Deze bijzondere delegaties worden omschreven door het bestuursorgaan en zijn vastgelegd in een door het bestuursorgaan goedgekeurd delegatiebesluit. Deze bijzondere delegaties kunnen bestaan uit het nemen van beslissingen en/of uit het vertegenwoordigen van de vzw tegenover derden.

Het dagelijks bestuur van de vzw, alsook de vertegenwoordiging van de vzw wat dat bestuur aangaat, kan worden overgedragen aan een dagelijks bestuur, bestaande uit een dagelijks bestuurder, namelijk een directeur. Deze directeur wordt voor onbepaalde duur benoemd en via een arbeidscontract aangesteld door het bestuursorgaan. De benoeming en eventueel ontslag van de directeur gebeurt bij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in het bestuursorgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De directeur heeft uit hoofde van deskundigheid zitting in de vergadering van het bestuursorgaan, zij het zonder stemrecht.

Het bestuursorgaan kan overgaan tot het instellen van meerdere comités die desgewenst het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur adviseren. Er wordt op zijn minst voorzien in enerzijds een financieel en remuneratiecomité en anderzijds een operationeel comité.

Het bestuursorgaan wijst de leden van de comités aan. De directeur heeft uit hoofde van deskundigheid zitting in de comités, zij het zonder stemrecht.

Artikel 9 Boekhouding en jaarrekening

Het boekjaar van de VZW loopt van 01/01 tot en met 31/12.

De boekhouding wordt gevoerd conform alle wettelijke bepalingen.

Ieder jaar, en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en desgevallend de commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra statutaire of met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier, tenzij wettelijk voorzien is dat de jaarrekening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Wordt geen commissaris benoemd, dan kunnen alle leden op de zetel van de VZW alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen.

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

In geval van ontbinding van de vereniging zal het netto-actief toegekend worden aan een vereniging met gelijkaardig doel, door de algemene vergadering te bepalen.

Artikel 10 Overgangsbepalingen

De mandaten van volgende bestuurders werden goedgekeurd op de algemene vergadering van 7 december 2022 als volgt :

 • Voorzitter : Renaat Van Hende
 • Secretaris: Dirk De Witte
 • Penningmeester: Freddy Snoeck
 • Bestuurders : Sarah Verbeke, Peter Vanhoutte, Greet Doggen, Jan Magry en Jos Mathijssen.

Artikel 11 Slot

Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten zijn de beschikkingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen toepasselijk en kan er verwezen worden naar het intern reglement.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 22 maart 2023.

Te Destelbergen,

Renaat Van Hende
Voorzitter

Dirk De Witte
Secretaris

Neergelegd door de directeur, Lieven Kind.