Momenteel zijn er graduaatsopleidingen lopende via de Artevelde Hogeschool (Gent) en de AP Hogeschool (Mechelen) maar deze opleidingen zijn vanaf academiejaar 2021-2022 onder niveau 7 van het hoger onderwijs gebracht. Dit houdt in dat de studenten deze opleidingen op graduaatsniveau niet meer kunnen volgen, uiteraard zullen de studenten die deze opleiding indertijd opgestart hebben wel deze opleiding afronden.

Een opleiding op universitair niveau tot het diploma Tolk VGT is nu enkel mogelijk via KU Leuven, campus Antwerpen.
Ben je geïnteresseerd in deze opleiding tot tolk VGT? Neem dan contact op via deze link.

Er is in Vlaanderen immers een groot tekort aan actieve tolken VGT. Na het behalen van je diploma is er een brede waaier aan keuzes in diverse domeinen (werk, onderwijs, welzijn, onderzoek, communicatie, etc…) waarin je actief kan zijn als tolk.

Dat kan door hier jouw gegevens in te vullen. Duid aan of je jou als tolk of als tolkgebruiker wil registreren.

Afgelastingen worden online via www.tolkaanvraag.be doorgegeven. De tolkgebruiker, de officiële tussenpersonen en het CAB ontvangen meteen een e-mail over jouw afgelasting. De tolkaanvraag komt op dat moment ook automatisch zichtbaar voor andere tolken, zodat er sneller een vervanger kan gevonden worden.

Ben je niet bij machte om dit meteen online af te gelasten, dan kan je via e-mail of sms het CAB verwittigen. Elke afgelasting dient altijd schriftelijk doorgegeven te worden.

Als je een diploma Tolk Vlaamse Gebarentaal op zak hebt, ben je altijd welkom om je bij het CAB aan te melden. Via het CAB kan je tolkopdrachten op maat krijgen en wordt jouw financieel kader als tolk bewaakt. Elk jaar, wanneer VGT-tolken afstuderen, organiseert het CAB een instapmoment waarop je welkom bent! Doorgaans vindt dit plaats eind augustus/begin september.

Ook schrijftolken kunnen zich aanmelden bij het CAB, mits ze voldoen aan de voorwaarden. Om je te activeren als tolk gelden per type tolk enkele voorwaarden. De specifieke voorwaarden voor VGT-tolken, schrijftolken, gebarentolken (niet VGT) kan je vinden in de inventaris samenwerkingsregels voor tolken, onder het hoofdstuk activeringsvoorwaarden van de tolk.

Voldoe je aan de voorwaarden?

Dan kan je je als tolk activeren bij het CAB en krijg je toegang tot de webapplicatie www.tolkaanvraag.be, waar je onder andere openstaande en aan jou toegekende tolkopdrachten kan raadplegen.

Voor de specifieke informatie over de activatie als tolk bij het CAB, klik hier.

Op www.tolkaanvraag.be heb je toegang tot jouw tolkprofiel.

Op tolkaanvraag.be kan je het aanbod aan tolkopdrachten die beantwoorden aan jouw tolkprofiel zien, deze eventueel aanvaarden of afgelasten, en de prestaties van getolkte opdrachten invullen.

Op basis van jouw tolkdiploma en de daaraan gelinkte toegelaten type tolkopdrachten in jouw tolkprofiel, kan je aanduiden welke tolktypes, tolkuurtypes en onderwijsniveaus je wil tolken. Zo krijg je tolkaanvragen op maat. Jouw gegevens zijn zichtbaar in de zoek een tolk-filter, zo kunnen tolkgebruikers en organisaties die op zoek zijn naar een tolk een gepaste tolk vinden. Ook kan je als tolk zelf tolkaanvragen zoeken via de zoekfilters op de pagina www.tolkaanvraag.be. Op de website krijg je een overzicht van alle openstaande opdrachten. Standaard staat de zoekfilter ingesteld op opdrachten waar jij volgens jouw profiel toegang toe hebt. Bijkomend kan je onder andere filteren op: afstand, weekdagen, type tolkuur, … .

Er zijn vijf verschillende soorten tolkopdrachten:

  • Als tolk kan je ingezet worden op een live opdracht waarbij de dove gebruiker, de horende gesprekspartner en de tolk aanwezig zijn. Het gesprek wordt getolkt via een tolk gebarentaal of een schrijftolk. Deze opdrachten gaan meestal ter plaatse of online door.
  • Erkende afstandstolken (zie voorwaarden) kunnen tolkopdrachten uitvoeren via de afstandstolkendienst van het CAB (VGT of schrijftolken), waarbij getolkt wordt via een beeldscherm. De tolkgebruiker en gesprekspartner bevinden zich al dan niet in dezelfde ruimte. De tolk werkt op afstand: in één van de callcenters of van thuis uit. De tolkopdracht kan maximum 30 minuten duren en kan niet ingezet worden voor andere talen dan het VGT en het Nederlands.
  • Daarnaast kan je ingezet worden op een live online tolkopdracht (VGT of schrijftolk) waarbij getolkt wordt via een beeldscherm (niet via onze afstandstolkendienst). De tolkgebruiker en gesprekspartner bevinden zich al dan niet in dezelfde ruimte. De tolk tolkt van thuis uit. Er is geen maximum duur voor dit soort opdrachten en deze opdrachten kan je in www.tolkaanvraag.be herkennen omdat het onderwerp het woord “online” bevat.
  • Bij een telefoontolkopdracht bevinden de dove gebruiker en de tolk zich in dezelfde ruimte, de horende gesprekspartner in een andere ruimte. De tolk tolkt van gebarentaal naar gesproken taal en omgekeerd, via de telefoon. Er is geen beperking op de duur van deze tolkopdracht.
  • Een aparte tolksituatie is uitgesteld tolken. Opgenomen video- en/of audiomateriaal wordt getolkt door gebarentolk of schrijftolk. Er is geen rechtstreekse, “live” communicatie tussen dove gebruiker(s) en gesprekspartner(s) met tolk.

Tolkprestaties die worden uitgevoerd waarbij de tolkgebruiker (en dus de rechthebbende van het pakket tolkuren) niet aanwezig is, kunnen niet betaald worden met de tolkuren van diezelfde gebruiker.

Daarnaast kunnen tolkuren niet gebruikt worden om tolken te betalen die:

  • een les VGT geven
  • tijd uittrekken om zich voor te bereiden bij tolkopdrachten

Na het tolken van de opdracht vul je jouw prestaties tijdig in op www.tolkaanvraag.be en wordt het aantal tolkuren automatisch berekend. Het CAB stort telkens omstreeks de 8ste werkdag van de maand één totaalbedrag van alle getolkte en ingevulde prestaties van de vorige maand en eventuele verschillen uit de vorige maanden. Je kan ten alle tijde het overzicht bekijken van de betalingen op www.tolkaanvraag.be. Naast een betaling per tolkuur, betaalt het CAB in de meeste gevallen ook de reisonkosten die je als tolk moet maken.

Voor meer informatie over de berekening van het uurhonorarium en reisonkosten, klik hier.

Dit kan zeker en wordt sterk aangeraden. Als je moet tolken op een lange (bv. meer dan 3 uur) of zware opdracht (hoog taalniveau, moeilijk onderwerp en/of veel interactie,…) en je bent voorlopig de enige toegekende tolk, dan kan je het CAB verwittigen met de boodschap dat je een teamtolk nodig hebt. Het CAB zal dan vragen aan de tolkgebruiker of die akkoord gaat met het aanvragen van een teamtolk.

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat tolken Gebarentaal een grote kans hebben op fysieke klachten (zoals RSI) en mentale overbelasting. RSI (Repetitive Strain Injury) is een verzamelterm voor diverse pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen (en uitzonderlijk van de benen) ten gevolge van een chronische overbelasting. Oorzaken hiervan kunnen zijn: langdurige opdrachten (+3 uur), onvoldoende pauzes tijdens de tolkopdracht, de intensiteit of/en complexiteit van een opdracht. Het inzetten van twee (of meer) tolken op een intensieve of langdurige opdracht verkleint de kans op RSI aanzienlijk. Daarnaast is de continuïteit en de kwaliteit van het tolkwerk gewaarborgd.

Wordt jouw tolkopdracht op het laatste moment afgelast?

Jouw honorarium wordt gewaarborgd na toekenning van een opdracht die laattijdig (d.w.z. op minder dan 48 uren voor de start van je tolkopdracht, weekend en feestdagen niet meegeteld) afgelast wordt.

De overheid verwacht wel dat je beschikbaar bent voor vervangopdrachten. Verwittig dus het CAB meteen wanneer zich onverwacht een TLA voordoet, zodat de CAB bemiddelaar de TLA van de tolkgebruiker kan opvolgen en mogelijke vervangopdrachten aan jou kan voorstellen.
Kijk zelf ook op www.tolkaanvraag.be naar eventuele vervangopdrachten die je het best passen.
Verwittig je het CAB niet bij een TLA, dan vervalt het recht op TLA-vergoeding.

Wanneer de tolkgebruiker of horende gesprekspartner tijdens de afspraak (voorlopig) nog niet opdaagt, wacht je 30 minuten (tenzij natuurlijk ondertussen bevestigd wordt dat de afwezige gesprekspartner/ leerling/leerkracht niet meer komt). Staan de contactgegevens van de tolkgebruiker in de tolkaanvraag? Probeer dan eerst zelf contact op te nemen met de klant.

Vanaf het moment dat je wacht, moet je het CAB verwittigen, zodat er reeds kan gezocht worden naar een vervangopdracht.

Zelfstandige tolken sturen geen factuur naar het CAB. Zij worden gewoon op maandelijkse basis uitbetaald voor al hun prestaties, die door henzelf bevestigd zijn.
Vervolgens stuurt het CAB op jaarlijkse basis een fiscale fiche 281.50 naar de tolk.

De opmaak van de fiscale fiches 281.50 is echter gekoppeld aan het tolkprofiel, wat maakt dat er voor elke nieuwe ondernemingsvorm een afzonderlijk fiche nodig is.
Telkens jouw ondernemingsnummer wijzigt, maken we een nieuw tolkprofiel aan in www.tolkaanvraag.be. Vervolgens wordt de tolkstatus aan jouw toegekende opdrachten, die zullen uitgevoerd worden via de nieuwe onderneming, gewijzigd naar het nieuwe tolkprofiel.

Opgelet: Prestaties die reeds uitbetaald werden, kunnen niet meer overgezet worden naar een andere ondernemingsvorm.

Vandaar dat het CAB verwacht dat alle tolken het CAB verwittigen vóórdat ze hun eerste tolkopdrachten uitvoeren via de nieuwe onderneming. Zo kunnen wij tijdig én vlotter de nodige aanpassingen doorvoeren in www.tolkaanvraag.be voor iedere tolk die van ondernemingsvorm verandert.