Uitvoeringsmodaliteiten van een tolkopdracht

Toekenning tolkopdracht

Meerdere tolken kunnen via tolkaanvraag.be dezelfde tolkopdracht “accepteren”. De tolk is pas zeker dat die de opdracht mag uitvoeren, indien de opdracht aan de tolk via tolkaanvraag.be wordt “toegekend”. Zowel de tolkgebruiker, tussenpersoon als CAB-bemiddelaar kunnen een accepterende tolk toekennen. Elke tolkopdracht heeft een status op tolkaanvraag.be.

Status opdracht

Er zijn verschillende statussen mogelijk, maar alleen de status ‘goedgekeurd’ garandeert de betaling van de tolkprestaties via de gesubsidieerde tolkuren van de tolkgebruiker. Meer uitleg over de betekenis van de andere statussen: zie handleiding over de webapplicatie.

In zeldzame gevallen kan het CAB een tolk op een andere manier dan met een “toekenning” via de applicatie confirmeren, bijvoorbeeld telefonisch of via een e-mail. Dat gebeurt soms wanneer de tolkaanvraag pas ’s avonds of in het weekend bij het CAB binnenloopt en wanneer die opdracht enkele uren daarna al doorgaat.

Zoekprocedure van het CAB

Dit staat beschreven in de tekst Zoekprocedure in Welzijn & Werk en Zoekprocedure in onderwijs.

Voorkeurtolken

Ondanks het tolkentekort kunnen tolkgebruikers meestal hun tolken zelf kiezen.

Omdat de vraag naar tolken VGT in het onderwijs veel groter is dan in Werk en Welzijn, kent het CAB de tolkopdrachten voornamelijk toe aan “regelmatige onderwijstolken VGT” (= wekelijks, of minstens tweewekelijks voor tolken die een bijkomende job in ploegverband hebben). Opdrachten die niet kunnen opgelost worden door tolken uit die pool, worden toegekend aan de “gelegenheidstolken” in onderwijs.

 

Tolken VGT die overwegen om toe te treden tot de vaste pool van “regelmatige onderwijstolken VGT”, of hun beschikbaarheid voor de pool willen wijzigen duiden dit aan in hun tolkprofiel (Aanvinken ‘Beschikbaar voor onderwijs’). Tolken VGT die niet in de vaste pool zitten kunnen steeds de overblijvende openstaande aanvragen op tolkaanvraag.be accepteren.

In welzijn en werk heeft de tolkgebruiker de volledige vrijheid om op gelijk welk ogenblik voorkeurtolken te kiezen en eventueel later diens voorkeur nog te wijzigen, behalve in de TLA-waarborgperiode (zie Regels bij het afgelasten van een tolkopdracht).

Regularisatie van een nog niet aangegeven tolkopdracht door de gebruiker

Het indienen van tolkaanvragen die al voorbij zijn (“regulariseren” van tolkopdrachten), wordt in principe door het CAB niet aanvaard, tenzij het om een tolkaanvraag gaat waarbij aangetoond wordt dat de gebruiker niet bij machte was om de tolkaanvraag op de normale manier in te dienen. In een dergelijke situatie beschikt de gebruiker over vijf werkdagen tijd om zijn aanvraag te regulariseren.

Teamtolken

Beide tolken worden elk betaald voor de gehele duur van de opdracht. Informatie hierover kan men hier lezen. In de sector onderwijs wordt enkel in het hoger onderwijs het gebruik van teamtolken toegestaan.

Te Late Afgelasting (TLA)

(Zie Regels bij het afgelasten van een tolkopdracht)

De tolk moet het CAB meteen verwittigen wanneer zich onverwacht een TLA voordoet. De verwittiging gebeurt altijd via sms of mail, ook indien het CAB gesloten is. Op het moment dat de tolk de TLA ontvangt, verwittigt de tolk onmiddellijk het CAB en begint de tolk zelf actief te zoeken naar mogelijke vervangopdrachten. Als de tolk merkt dat er geen directe vervangopdrachten zijn op www.tolkaanvraag.be , dan zal de tolk dit communiceren aan het CAB per mail/sms.

Doet de tolk dit niet, dan vervalt voor de tolk het recht op de TLA-uitbetaling .

Als er geen directe vervangopdrachten zijn volgens de tolk, dan ligt de verantwoordelijkheid terug bij het CAB, indien er intussen nieuwe opdrachten zouden binnenkomen die zouden passen binnen de TLA-periode van de tolk. Als er een vervangopdracht open komt te staan, kan het CAB de tolk verwittigen en vragen om de opdracht alsnog uit te voeren. De tolk dient zich beschikbaar te houden tot 3 uur voor de tolk zou moeten vertrekken naar de opdracht.

Het principe van een vervangopdracht is:

 • de totale som van de verplaatsingstijd en tolktijd van de “vervangopdracht” moet kunnen gebeuren binnen dezelfde tijdsperiode van de afgelaste opdracht. Er wordt rekening gehouden met een speling van 10 minuten. Indien een opdracht 10 minuten vroeger start of 10 minuten langer duurt, dan wordt de vervangopdracht als sluitend beschouwd.
 • de vervangopdracht beantwoordt aan het in www.tolkaanvraag.be door de tolk gepersonaliseerd tolkprofiel.

Prestaties van de tolk

De gegevens van de tolkopdracht dienen vóór de start van de tolkopdracht via tolkaanvraag.be aan het CAB te worden bezorgd. Deze in tolkaanvraag.be ingediende én door het CAB goedgekeurde tolkopdracht is de wettelijke overeenkomst die bepaalt op welke betaling de tolk recht heeft. Bij meerprestaties (+ vermelding van de exacte hoogte ervan) van de tolk, wordt de gebruiker digitaal door het CAB gecontacteerd ter bevestiging. Reageert de gebruiker niet binnen de 5 werkdagen, dan wordt verondersteld dat de gebruiker akkoord gaat met deze meerprestatie.

Het berekenen van het uurhonorarium en de reisonkosten van de tolk

Het Besluit van de Vlaamse regering stelt o.m.:

Artikel 10. (28/11/2022- …) De vergoeding van de tolken Gebarentaal en schrijftolken wordt hen rechtstreeks door het centraal tolkenbureau uitbetaald, overeenkomstig de bepalingen die opgenomen zijn in de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 11. (28/11/2022- …) De uren dienstverlening die de tolken Gebarentaal en schrijftolken daadwerkelijk hebben gepresteerd en die zijn aanvaard door het centraal tolkenbureau, de tijd van de verplaatsing niet inbegrepen, worden vanaf 1 januari 2022 verloond naar rato van 41,58 euro per gefactureerd vol of begonnen tolkuur.

Het uurloon wordt vanaf 2023 jaarlijks geïndexeerd op 1 januari volgens de afgevlakte gezondheidsindex, vermeld in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen, hierna G-index te noemen, conform de volgende formule: uurloon van het voorgaande jaar x G-index van december van het voorgaande jaar/G-index van december van het jaar daarvoor.

Naast deze jaarlijkse indexering wordt het uurloon vanaf 1 januari 2023 verhoogd met 4 euro per gefactureerd vol of begonnen tolkuur en vanaf 1 januari 2024 wordt het uurloon nogmaals verhoogd met 4 euro per gefactureerd vol of begonnen tolkuur.

De verplaatsingskosten van de tolken Gebarentaal en van de schrijftolken worden vergoed conform de modaliteiten, vermeld in de samenwerkingsovereenkomst. Verplaatsingen met de wagen worden vergoed tegen 0,4265 euro per werkelijk afgelegde kilometer. De kilometervergoeding voor verplaatsingen met de wagen wordt per kwartaal aangepast aan het geldende bedrag voor personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel VII 80 van het Besluit Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Uurhonorarium tolk gebarentaal (GT) en schrijftolken (ST)

 • Uurhonorarium GT en ST in Welzijn, Werk en Onderwijs (01/01/2024): 54,80 euro.
 • De tolkprestaties van gebarentolken en schrijftolken voor Welzijn, Werk en Onderwijs zijn vrijgesteld van btw (BTW wetboek art. 44).
 • Specifiek voor onderwijs geldt dat een tolk niet op hetzelfde tijdstip een taak als ondersteuner kan uitvoeren en als tolk functioneren.
 • Elk begonnen tolkuur wordt afgerond tot een volledig tolkuur.
 • Voorbereidingstijd en verplaatsingstijd worden niet vergoed.
 • Alle door de gebruiker aangevraagde tolkuren worden uitbetaald aan de tolk, mits ze vooraf geregistreerd zijn in tolkaanvraag.be. Zonder deze vooraf geregistreerde aanvraag kan er desgevallend geen TLA uitbetaald worden.
 • Uitgesteld tolken:
  De tolk en de tolkgebruiker komen vooraf overeen hoeveel tolkuren ingezet worden voor het te tolken beeld- en audiomateriaal. De afgesproken tolktijd wordt vermeld in de tolkopdracht via www. tolkaanvraag.be
 • Het honorarium van tolken voor dove gebruikers die zich voor een tolk tot het CAB wenden en die geen recht op tolkuren kunnen aanwenden omdat zij dit recht nog niet aangevraagd of niet tijdig bekomen hebben, is hetzelfde als tolken voor dove gebruikers die wel over tolkuren beschikken.

De reisonkosten van de tolk

In welzijn, werk en onderwijs (tarief geldig van 01/04/2024 t.e.m. 30/06/2024):

0,4265 euro per km. De kilometervergoeding voor de tolken volgt alle wijzigingen die van toepassing zijn op personeelsleden van de Vlaamse overheid. De overheden zullen de tolkenverenigingen en het CAB aan het begin van elk kwartaal van de aanpassing op de hoogte brengen. De afstand wordt berekend met de routeplanner Google Maps.

Specifiek voor:

 • L-uren: De tussenkomst wordt beperkt tot het grondgebied België. Het VAPH betaalt geen bijkomende reisonkosten om dove/doofblinde personen op te halen en terug te brengen.
 • A-uren, B-uren of S-uren: De VDAB betaalt ook via het CAB de reisonkosten van tolken voor dove werknemers (of dove gebruikers met het statuut van zelfstandige) die voor hun werk in het buitenland een gediplomeerde tolk gebarentaal of een schrijftolk nodig hebben. Meer informatie hierover kan men vinden in het reglement Regels VDAB inzet tolken buitenland CAB.
 • O-uren: De tussenkomst wordt geografisch beperkt tot een afstand van maximaal 300 km (heen en terug). In principe betaalt AGODI de reisonkosten van tolken in het buitenland die hoger zijn dan het maximum van 300 km, niet terug (via gemotiveerde aanvraag en begroting aan CAB kan hier in speciale gevallen een uitzondering op gemaakt worden).
 • Dubbele reisvergoedingen voor dezelfde afgelegde kilometers worden niet toegelaten: kilometers worden afgelegd tussen de woonplaats van de tolk en de plaats waar de tolkopdracht doorgaat, of tussen de verschillende tolkopdrachten. Indien het gaat over verplaatsingen tussen de verschillende tolkopdrachten, dan worden alle tussenverplaatsingen genoteerd in de heenreis van de tolkopdrachten waar men naartoe rijdt. Bij de laatste opdracht van de dag wordt ook de terugreis naar de woonplaats van de tolk genoteerd.

Afgelastingen, wachten, onderboeking, overboeking, pauze bij een tolkopdracht

Tijdige afgelasting, te late afgelasting, vervangopdrachten en vergoedingen tolk in deze situaties

(Zie Regels bij het afgelasten van een tolkopdracht)

Het honorarium van de tolk wordt gewaarborgd na toekenning van een opdracht die daarna laattijdig afgelast wordt op voorwaarde dat de tolk:

 • het CAB meteen verwittigt wanneer zich onverwacht een TLA voordoet. De verwittiging gebeurt altijd via sms of mail, ook indien het CAB gesloten is.
 • zich openstelt voor vervangopdrachten
 • samen met het CAB zoekt naar een passende vervangopdracht

Indien de tolk in geval van TLA een vervangopdracht aanvaardt, wordt een verrekening toegepast zonder financieel verlies voor de tolk: de berekening voor de uitbetaling van de TLA met vervangopdrachten wordt gebaseerd op het uiterste begin- en einduur van de opdracht van de TLA én de vervangopdracht, en dit resultaat wordt vervolgens afgerond tot een vol tolkuur.

Indien de tolk in geval van TLA vervangopdrachten gedeeltelijk weigert, wordt het geweigerde deel afgehouden van de uit te betalen TLA.

De gebruiker of horende gesprekspartner van de gebruiker daagt tijdens de afspraak (voorlopig) niet op

De tolk wacht een half uur, tenzij ondertussen bevestigd wordt dat de afwezige gesprekspartner/leerling/leerkracht niet meer komt. Van zodra de tolk wacht, moet de tolk het CAB verwittigen, zodat er reeds kan gezocht worden naar een vervangopdracht.

Indien een van de gesprekspartners verwittigt dat die later zal aankomen op het gesprek dat moet getolkt worden, en de tolk verneemt dit op de tolkplaats, dan wacht de tolk langer dan een half uur. De tolkprestatie wordt gerekend vanaf het oorspronkelijk geboekte aanvangsuur.

Afwezigheid tolk door overmacht

In enkele uitzonderlijke gevallen kan de tolk via de door de overheid gesubsidieerde uren betaald worden wanneer de tolk door overmacht te laat op diens tolkopdracht aankomt of er niet geraakt:

 • Weersomstandigheden: wanneer in de media duidelijk aangekondigd/gemeld wordt dat het in een grote regio gevaarlijk is om zich op de weg te begeven, dan kan de overheid aanvaarden dat een tolk, ondanks het nemen van voorzorgen door bv. vroeger te vertrekken, niet of pas later op de tolkplaats geraakt. Bij een dergelijke overmacht verwittigt de tolk het CAB en bezorgt zo snel mogelijk de nodige bewijzen aan het CAB, zodat dit als geldige TLA kan verwerkt worden (bv. hevige sneeuwvaldecember 2017).
 • Verkeerssituatie: tolken die gewoonlijk file-gevoelige wegen gebruiken, nemen hierbij voorzorgen door bv. systematisch vroeger te vertrekken naar de tolkplaats. Indien echter concreet bewezen wordt dat de duur van het reistraject en/of file abnormaal langer duurt n.a.v. verkeersaccidenten, dan kan de tijd, dat de tolk later aankomt, toch aanvaard en verrekend worden als tolktijd (bv. tolk illustreert verkeerschaos door rechtstreekse info vanuit het verkeerscentrum of een ad hoc bericht in de krant door te sturen naar CAB).
 • Twijfelgevallen worden steeds voorgelegd aan de overheid.

Onderboeking van tolkuren

 • Sector Welzijn en Werk: indien een opdracht langer duurt dan het aantal uren dat vermeld wordt in de aanvraag, worden alle effectief gepresteerde tolkuren uitbetaald. De tolk noteert alle gepresteerde uren bij het invullen van de online prestaties.
 • Sector onderwijs: doorgaans wordt in onderwijs niet langer getolkt dan voorzien. Indien de tolkopdracht toch langer duurt dan het aantal uren vermeld in de aanvraag, dan worden alle effectief gepresteerde tolkuren uitbetaald, conform de berekeningsregels. De tolk dient echter het CAB hierover onmiddellijk te informeren.

Overboeking van tolkuren

Als een opdracht korter duurt dan het aantal uren dat vermeld wordt in de aanvraag, dan worden alle geboekte tolkuren toch uitbetaald. De tolk noteert alle aangevraagde uren bij het invullen van de online prestaties en verduidelijkt in het opmerkingenveld de werkelijk gepresteerde uren.

De tolk neemt meteen contact op met het CAB tijdens de kantooruren als de opdracht meer dan 1 uur vroeger gedaan is (zie TLA-regelgeving).

Maaltijdpauzes tijdens tolkopdrachten

De overheden gaan ervan uit dat tolken bij langere opdrachten een pauze krijgen om te eten. Dit betekent dat de prestatie aan de maaltijdpauze stopt en daar wordt afgerond. De prestatie na de maaltijdpauze wordt eveneens apart afgerond. Vervolgens worden beide delen samen geteld.

 • Sector Welzijn en Werk: Een tolkopdracht met maaltijdpauze wordt beschouwd als 1 opdracht. Tolkaanvraag.be voorziet de mogelijkheid om aan de tolk te verduidelijken of er tijdens de opdracht een maaltijdpauze wordt voorzien. In geval van afgelasting bepaalt het startuur van de gehele opdracht of de afgelasting een TLA is waarbij de tolk recht heeft op uitbetaling van de gehele opdracht (voor- en na de maaltijdpauze).
 • Sector Onderwijs:
  “Een tolkopdracht van eenzelfde tolk bij eenzelfde leerling voor aaneengesloten lestijden, al dan niet onderbroken door een kleine pauze (speeltijd) wordt beschouwd als één tolkopdracht. De reële middagpauze in de school op gewone lesdagen schort altijd de berekening van de tolkuren op” (AGODI).
  Dit betekent dat de voormiddagprestatie aan de middagpauze stopt en daar wordt afgerond. De namiddagprestatie begint na de middagpauze en wordt eveneens afgerond. Voor extra muros of andere activiteiten, afwijkend van een gewone lesweek (bv. schooluitstap, sportdag, …), mogen tolken doortolken, indien de leerling dit vraagt en dit haalbaar is voor de tolk. Desgevallend bepaalt het startuur van de gehele opdracht of de afgelasting een TLA is waarbij de tolk recht heeft op uitbetaling van de gehele opdracht.

Uitbetaling van de prestaties

 • Na het tolken van de opdracht vult de tolk diens prestaties in op tolkaanvraag.be.
 • Het CAB stort telkens omstreeks de 8ste werkdag van de maand één totaalbedrag van alle door de tolk getolkte en op tolkaanvraag.be ingevulde prestaties van de vorige maand.
 • De tolk kan online ten allen tijde het overzicht bekijken van de betalingen op de pagina ‘Uitbetalingen’. Zie ook de handleiding voor tolken.
 • Wijzigingen of aanvullingen aan de online prestaties ná het vaste betaalmoment worden verrekend bij het eerstvolgende betaalmoment.
 • Eventuele late wijzigingen of aanvullingen inzake prestaties in een bepaald jaar, moeten gebeuren voor het CAB de jaarafsluiting van datzelfde jaar voltooit. Daarna zijn aanpassingen niet meer mogelijk.

Uitvoeringsmodaliteiten van een tolkopdracht

Toekenning tolkopdracht

Meerdere tolken kunnen via tolkaanvraag.be dezelfde tolkopdracht “accepteren”. De tolk is pas zeker dat die de opdracht mag uitvoeren, indien de opdracht aan de tolk via tolkaanvraag.be wordt “toegekend”. Zowel de tolkgebruiker, tussenpersoon als CAB-bemiddelaar kunnen een accepterende tolk toekennen. Elke tolkopdracht heeft een status op tolkaanvraag.be.

Status opdracht

Er zijn verschillende statussen mogelijk, maar alleen de status ‘goedgekeurd’ garandeert de betaling van de tolkprestaties via de gesubsidieerde tolkuren van de tolkgebruiker. Meer uitleg over de betekenis van de andere statussen: zie handleiding over de webapplicatie.

In zeldzame gevallen kan het CAB een tolk op een andere manier dan met een “toekenning” via de applicatie confirmeren, bijvoorbeeld telefonisch of via een e-mail. Dat gebeurt soms wanneer de tolkaanvraag pas ’s avonds of in het weekend bij het CAB binnenloopt en wanneer die opdracht enkele uren daarna al doorgaat.

Zoekprocedure van het CAB

Dit staat beschreven in de tekst Zoekprocedure in Welzijn & Werk en Zoekprocedure in onderwijs.

Voorkeurtolken

Ondanks het tolkentekort kunnen tolkgebruikers meestal hun tolken zelf kiezen.

Omdat de vraag naar tolken VGT in het onderwijs veel groter is dan in Werk en Welzijn, kent het CAB de tolkopdrachten voornamelijk toe aan “regelmatige onderwijstolken VGT” (= wekelijks, of minstens tweewekelijks voor tolken die een bijkomende job in ploegverband hebben). Opdrachten die niet kunnen opgelost worden door tolken uit die pool, worden toegekend aan de “gelegenheidstolken” in onderwijs.

 

Tolken VGT die overwegen om toe te treden tot de vaste pool van “regelmatige onderwijstolken VGT”, of hun beschikbaarheid voor de pool willen wijzigen duiden dit aan in hun tolkprofiel (Aanvinken ‘Beschikbaar voor onderwijs’). Tolken VGT die niet in de vaste pool zitten kunnen steeds de overblijvende openstaande aanvragen op tolkaanvraag.be accepteren.

In welzijn en werk heeft de tolkgebruiker de volledige vrijheid om op gelijk welk ogenblik voorkeurtolken te kiezen en eventueel later diens voorkeur nog te wijzigen, behalve in de TLA-waarborgperiode (zie Regels bij het afgelasten van een tolkopdracht).

Regularisatie van een nog niet aangegeven tolkopdracht door de gebruiker

Het indienen van tolkaanvragen die al voorbij zijn (“regulariseren” van tolkopdrachten), wordt in principe door het CAB niet aanvaard, tenzij het om een tolkaanvraag gaat waarbij aangetoond wordt dat de gebruiker niet bij machte was om de tolkaanvraag op de normale manier in te dienen. In een dergelijke situatie beschikt de gebruiker over vijf werkdagen tijd om zijn aanvraag te regulariseren.

Teamtolken

Beide tolken worden elk betaald voor de gehele duur van de opdracht. Informatie hierover kan men hier lezen. In de sector onderwijs wordt enkel in het hoger onderwijs het gebruik van teamtolken toegestaan.

Te Late Afgelasting (TLA)

De tolk moet het CAB meteen verwittigen wanneer zich onverwacht een TLA voordoet. De verwittiging gebeurt altijd via sms of mail, ook indien het CAB gesloten is. Verwittig je het CAB niet bij een TLA, dan vervalt voor de tolk het recht op uitbetaling van TLA. De tolk en het CAB zoeke nsamen een passende vervangopdracht

Prestaties van de tolk

De gegevens van de tolkopdracht dienen vóór de start van de tolkopdracht via tolkaanvraag.be aan het CAB te worden bezorgd. Deze in tolkaanvraag.be ingediende én door het CAB goedgekeurde tolkopdracht is de wettelijke overeenkomst die bepaalt op welke betaling de tolk recht heeft. Bij meerprestaties (+ vermelding van de exacte hoogte ervan) van de tolk, wordt de gebruiker digitaal door het CAB gecontacteerd ter bevestiging. Reageert de gebruiker niet binnen de 5 werkdagen, dan wordt verondersteld dat de gebruiker akkoord gaat met deze meerprestatie.

Het berekenen van het uurhonorarium en de reisonkosten van de tolk

Het Besluit van de Vlaamse regering stelt o.m.:

Artikel 10. (28/11/2022- …) De vergoeding van de tolken Gebarentaal en schrijftolken wordt hen rechtstreeks door het centraal tolkenbureau uitbetaald, overeenkomstig de bepalingen die opgenomen zijn in de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 11. (28/11/2022- …) De uren dienstverlening die de tolken Gebarentaal en schrijftolken daadwerkelijk hebben gepresteerd en die zijn aanvaard door het centraal tolkenbureau, de tijd van de verplaatsing niet inbegrepen, worden vanaf 1 januari 2022 verloond naar rato van 41,58 euro per gefactureerd vol of begonnen tolkuur.

Het uurloon wordt vanaf 2023 jaarlijks geïndexeerd op 1 januari volgens de afgevlakte gezondheidsindex, vermeld in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen, hierna G-index te noemen, conform de volgende formule: uurloon van het voorgaande jaar x G-index van december van het voorgaande jaar/G-index van december van het jaar daarvoor.

Naast deze jaarlijkse indexering wordt het uurloon vanaf 1 januari 2023 verhoogd met 4 euro per gefactureerd vol of begonnen tolkuur en vanaf 1 januari 2024 wordt het uurloon nogmaals verhoogd met 4 euro per gefactureerd vol of begonnen tolkuur.

De verplaatsingskosten van de tolken Gebarentaal en van de schrijftolken worden vergoed conform de modaliteiten, vermeld in de samenwerkingsovereenkomst. Verplaatsingen met de wagen worden vergoed tegen 0,3707 euro per werkelijk afgelegde kilometer. De kilometervergoeding voor verplaatsingen met de wagen wordt jaarlijks aangepast aan het geldende bedrag voor personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel VII 80 van het Besluit Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Uurhonorarium tolk gebarentaal (GT) en schrijftolken (ST)

 • Uurhonorarium GT en ST in Welzijn, Werk en Onderwijs (01/01/2023): 50,23 euro.
 • De tolkprestaties van gebarentolken en schrijftolken voor Welzijn, Werk en Onderwijs zijn vrijgesteld van btw (BTW wetboek art. 44).
 • Specifiek voor onderwijs geldt dat een tolk niet op hetzelfde tijdstip een taak als ondersteuner kan uitvoeren en als tolk functioneren.
 • Elk begonnen tolkuur wordt afgerond tot een volledig tolkuur.
 • Voorbereidingstijd en verplaatsingstijd worden niet vergoed.
 • Alle door de gebruiker aangevraagde tolkuren worden uitbetaald aan de tolk, mits ze vooraf geregistreerd zijn in tolkaanvraag.be. Zonder deze vooraf geregistreerde aanvraag kan er desgevallend geen TLA uitbetaald worden.
 • Uitgesteld tolken:
  De tolk en de tolkgebruiker komen vooraf overeen hoeveel tolkuren ingezet worden voor het te tolken beeld- en audiomateriaal. De afgesproken tolktijd wordt vermeld in de tolkopdracht via www. tolkaanvraag.be
 • Het honorarium van tolken voor dove gebruikers die zich voor een tolk tot het CAB wenden en die geen recht op tolkuren kunnen aanwenden omdat zij dit recht nog niet aangevraagd of niet tijdig bekomen hebben, is hetzelfde als tolken voor dove gebruikers die wel over tolkuren beschikken.

De reisonkosten van de tolk

In welzijn, werk en onderwijs (01/07/2023):

0,4237 euro per km. De kilometervergoeding voor de tolken volgt alle wijzigingen die van toepassing zijn op personeelsleden van de Vlaamse overheid. De overheden zullen, net als bij de aanpassing van het uurhonorarium in januari, de tolkenverenigingen en het CAB in juli van de aanpassing op de hoogte brengen. De afstand wordt berekend met de routeplanner Google Maps.

Specifiek voor:

 • L-uren: De tussenkomst wordt beperkt tot het grondgebied België. Het VAPH betaalt geen bijkomende reisonkosten om dove/doofblinde personen op te halen en terug te brengen.
 • A-uren, B-uren of S-uren: De VDAB betaalt ook via het CAB de reisonkosten van tolken voor dove werknemers (of dove gebruikers met het statuut van zelfstandige) die voor hun werk in het buitenland een gediplomeerde tolk gebarentaal of een schrijftolk nodig hebben. Meer informatie hierover kan men vinden in het reglement Regels VDAB inzet tolken buitenland CAB.
 • O-uren: De tussenkomst wordt geografisch beperkt tot een afstand van maximaal 300 km (heen en terug). In principe betaalt AGODI de reisonkosten van tolken in het buitenland die hoger zijn dan het maximum van 300 km, niet terug (via gemotiveerde aanvraag en begroting aan CAB kan hier in speciale gevallen een uitzondering op gemaakt worden).
 • Dubbele reisvergoedingen voor dezelfde afgelegde kilometers worden niet toegelaten: kilometers worden afgelegd tussen de woonplaats van de tolk en de plaats waar de tolkopdracht doorgaat, of tussen de verschillende tolkopdrachten. Indien het gaat over verplaatsingen tussen de verschillende tolkopdrachten, dan worden alle tussenverplaatsingen genoteerd in de heenreis van de tolkopdrachten waar men naartoe rijdt. Bij de laatste opdracht van de dag wordt ook de terugreis naar de woonplaats van de tolk genoteerd.

Afgelastingen, wachten, onderboeking, overboeking, pauze bij een tolkopdracht

Tijdige afgelasting, te late afgelasting, vervangopdrachten en vergoedingen tolk in deze situaties

Het honorarium van de tolk wordt gewaarborgd na toekenning van een opdracht die daarna laattijdig afgelast wordt op voorwaarde dat de tolk:

 • zich openstelt voor vervangopdrachten.
 • het CAB meteen verwittigt wanneer zich onverwacht een TLA voordoet, zodat mogelijke vervangopdrachten kunnen worden voorgesteld. Verwittigt de tolk het CAB niet bij een TLA, dan vervalt het recht op TLA-vergoeding. Specifiek in onderwijs is dit bovendien belangrijk om opeenvolgende en dus door AGODI niet aanvaarde TLA’s te vermijden.

Indien de tolk in geval van TLA een vervangopdracht aanvaardt, wordt een verrekening toegepast zonder financieel verlies voor de tolk.

Indien de tolk in geval van TLA vervangopdrachten gedeeltelijk weigert, wordt het geweigerde deel afgehouden van de uit te betalen TLA.

De gebruiker of horende gesprekspartner van de gebruiker daagt tijdens de afspraak (voorlopig) niet op

De tolk wacht een half uur, tenzij ondertussen bevestigd wordt dat de afwezige gesprekspartner/leerling/leerkracht niet meer komt. Van zodra de tolk wacht, moet de tolk het CAB verwittigen, zodat het CAB al proactief kan beginnen zoeken naar een vervangopdracht.

Indien een van de gesprekspartners verwittigt dat die later zal aankomen op het gesprek dat moet getolkt worden, en de tolk verneemt dit op de tolkplaats, dan wacht de tolk langer dan een half uur. De tolkprestatie wordt gerekend vanaf het oorspronkelijk geboekte aanvangsuur.

Afwezigheid tolk door overmacht

In enkele uitzonderlijke gevallen kan de tolk via de door de overheid gesubsidieerde uren betaald worden wanneer de tolk door overmacht te laat op diens tolkopdracht aankomt of er niet geraakt:

 • Weersomstandigheden: wanneer in de media duidelijk aangekondigd/gemeld wordt dat het in een grote regio gevaarlijk is om zich op de weg te begeven, dan kan de overheid aanvaarden dat een tolk, ondanks het nemen van voorzorgen door bv. vroeger te vertrekken, niet of pas later op de tolkplaats geraakt. Bij een dergelijke overmacht verwittigt de tolk het CAB en bezorgt zo snel mogelijk de nodige bewijzen aan het CAB, zodat dit als geldige TLA kan verwerkt worden (bv. hevige sneeuwvaldecember 2017).
 • Verkeerssituatie: tolken die gewoonlijk file-gevoelige wegen gebruiken, nemen hierbij voorzorgen door bv. systematisch vroeger te vertrekken naar de tolkplaats. Indien echter concreet bewezen wordt dat de duur van het reistraject en/of file abnormaal langer duurt n.a.v. verkeersaccidenten, dan kan de tijd, dat de tolk later aankomt, toch aanvaard en verrekend worden als tolktijd (bv. tolk illustreert verkeerschaos door rechtstreekse info vanuit het verkeerscentrum of een ad hoc bericht in de krant door te sturen naar CAB).
 • Twijfelgevallen worden steeds voorgelegd aan de overheid.

Onderboeking van tolkuren

 • Sector Welzijn en Werk: indien een opdracht langer duurt dan het aantal uren dat vermeld wordt in de aanvraag, worden alle effectief gepresteerde tolkuren uitbetaald. De tolk noteert alle gepresteerde uren bij het invullen van de online prestaties.
 • Sector onderwijs: doorgaans wordt in onderwijs niet langer getolkt dan voorzien. Indien de tolkopdracht toch langer duurt dan het aantal uren vermeld in de aanvraag, dan worden alle effectief gepresteerde tolkuren uitbetaald, conform de berekeningsregels. De tolk dient echter het CAB hierover onmiddellijk te informeren.

Overboeking van tolkuren

Als een opdracht korter duurt dan het aantal uren dat vermeld wordt in de aanvraag, dan worden alle geboekte tolkuren toch uitbetaald. De tolk noteert alle aangevraagde uren bij het invullen van de online prestaties en verduidelijkt in het opmerkingenveld de werkelijk gepresteerde uren.

De tolk neemt meteen contact op met het CAB tijdens de kantooruren als de opdracht meer dan 1 uur vroeger gedaan is (zie TLA-regelgeving).

Maaltijdpauzes tijdens tolkopdrachten

De overheden gaan ervan uit dat tolken bij langere opdrachten een pauze krijgen om te eten. Dit betekent dat de prestatie aan de maaltijdpauze stopt en daar wordt afgerond. De prestatie na de maaltijdpauze wordt eveneens apart afgerond. Vervolgens worden beide delen samen geteld.

 • Sector Welzijn en Werk: Een tolkopdracht met maaltijdpauze wordt beschouwd als 1 opdracht. Tolkaanvraag.be voorziet de mogelijkheid om aan de tolk te verduidelijken of er tijdens de opdracht een maaltijdpauze wordt voorzien. In geval van afgelasting bepaalt het startuur van de gehele opdracht of de afgelasting een TLA is waarbij de tolk recht heeft op uitbetaling van de gehele opdracht (voor- en na de maaltijdpauze).
 • Sector Onderwijs:
  “Een tolkopdracht van eenzelfde tolk bij eenzelfde leerling voor aaneengesloten lestijden, al dan niet onderbroken door een kleine pauze (speeltijd) wordt beschouwd als één tolkopdracht. De reële middagpauze in de school op gewone lesdagen schort altijd de berekening van de tolkuren op” (AGODI).
  Dit betekent dat de voormiddagprestatie aan de middagpauze stopt en daar wordt afgerond. De namiddagprestatie begint na de middagpauze en wordt eveneens afgerond. Voor extra muros of andere activiteiten, afwijkend van een gewone lesweek (bv. schooluitstap, sportdag, …), mogen tolken doortolken, indien de leerling dit vraagt en dit haalbaar is voor de tolk. Desgevallend bepaalt het startuur van de gehele opdracht of de afgelasting een TLA is waarbij de tolk recht heeft op uitbetaling van de gehele opdracht.

Uitbetaling van de prestaties

 • Na het tolken van de opdracht vult de tolk diens prestaties in op tolkaanvraag.be.
 • Het CAB stort telkens omstreeks de 8ste werkdag van de maand één totaalbedrag van alle door de tolk getolkte en op tolkaanvraag.be ingevulde prestaties van de vorige maand.
 • De tolk kan online ten allen tijde het overzicht bekijken van de betalingen op de pagina ‘Uitbetalingen’. Zie ook de handleiding voor tolken.
 • Wijzigingen of aanvullingen aan de online prestaties ná het vaste betaalmoment worden verrekend bij het eerstvolgende betaalmoment.
 • Eventuele late wijzigingen of aanvullingen inzake prestaties in een bepaald jaar, moeten gebeuren voor het CAB de jaarafsluiting van datzelfde jaar voltooit. Daarna zijn aanpassingen niet meer mogelijk.