Deze regels vermeld in de inventaris zijn gebaseerd op volgende elementen:

  • Het Besluit van de Vlaamse Regering op 15/01/2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (B.S.11/02/2016).
  • de richtlijnen van AGODI (het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het Ministerie van Onderwijs), de VDAB, het VAPH en/of de samenwerkingsakkoorden met deze overheden.
  • de gezamenlijke afspraken tot en met heden in het intersectoraal overleg (ISO): met de voornoemde drie overheden, de belangenverenigingen van de gebruikers (Doof Vlaanderen) en de tolken VGT (BVGT), en de opdrachthouder (CAB) die de tolkenwerking organiseert.

Terminologie en gebruikte afkortingen

Een overzicht van de gebruikte afkortingen binnen onze sector.

Definities van tolkopdrachten

Welke soort tolkopdrachten bestaan er binnen de sector?

Activeringsprocedure van de tolk

Wat zijn de voorwaarden om als tolk aan het werk te kunnen?

Uitvoering van de prestaties als live tolk

Welke uitvoeringsmodaliteiten zijn er?
Hoe verloopt de berekening van het honorarium en kilometervergoeding? Wat bij afgelastingen, pauzes …? Hoe verloopt de uitbetaling?

Het onderscheid tussen de verschillende soorten tolkuren

Het inzetten van L-uren, A-uren of O-uren.

Bereikbaarheid van het CAB voor tolken

Wanneer zijn we precies bereikbaar voor jullie?

Klachtenprocedures in welzijn, werk en onderwijs

Wat is de opdracht van het CAB hierin?
Soorten klachten-bemiddeling & hun uitwerking.

Activiteiten van het CAB inzake tolkaanvragen van zogenaamde “Derden”

Wat zijn “Derden”?
Wat zijn hier precies de afspraken?

Uitvoering van prestaties voor de afstandstolkendienst van het CAB

Specifieke regels binnen de Afstandstolkendienst
van het CAB