Ben je op zoek naar een specifieke tolk voor een specifieke opdracht? Via onze ‘zoek een tolk’-functie kan je gemakkelijk een specifieke tolk vinden die past bij jouw noden en wensen. Indien je bij het indienen van een tolkopdracht op www.tolkaanvraag.be voorkeurtolken opgeeft, dan krijgen deze voorkeurtolken automatisch ook een e-mail met jouw tolkaanvraag.Let op!
Dit is niet het geval voor onderwijsopdrachten met tolk gebarentaal. Gezien de massa wekelijks terugkerende opdrachten en het tolkentekort is het niet altijd evident om tegemoet te komen aan de vraag van voorkeurtolken. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met de voorkeurtolken van de leerling. Omwille van het tolkentekort probeert het CAB de voor onderwijs beschikbare tolken zo veel mogelijk te verdelen.

open deze vraag in aparte pagina

Dat kan door hier jouw gegevens in te vullen. Duid aan of je jou als tolk of als tolkgebruiker wil registreren.

Opgelet!
Als je ooit al gebruik gemaakt hebt van tolken, dan ben je reeds geregistreerd op www.tolkaanvraag.be. Vraag dan bij het CAB opnieuw je gebruikersnaam op.

open deze vraag in aparte pagina

Op de pagina ‘Mij contacteren via’ kan je zelf aanduiden welke gegevens van jou openbaar mogen staan. Openbaar betekent dat alleen de toegekende tolk je openbare gegevens kan zien. Als je bijvoorbeeld ‘ja’ aanvinkt onder ‘openbaar’ bij jouw gsm-nummer, dan kan elke toegekende tolk jouw gsm-nummer lezen in de tolkopdracht (andere mensen kunnen die niet zien).
open deze vraag in aparte pagina

In opdracht van de drie overheidsdiensten (VDAB , VAPH en AGODI)  is het CAB gemachtigd om voor elke tolkopdracht na te gaan of het juiste pakket aan gesubsidieerde tolkuren wordt gebruikt voor jouw tolkaanvraag. Daarom is het belangrijk om te verduidelijken waarvoor jij precies een tolk nodig hebt en hoeveel partijen aanwezig zullen zijn op de tolkopdracht.

Duidelijke ingevulde onderwerpen zijn bijvoorbeeld: “functioneringsgesprek op het werk”, “bezoek dokter”, “bezoek notaris”, “rondleiding met gids”, “les Frans”. Uit deze onderwerpen kunnen we afleiden dat er minstens twee partijen aanwezig zijn en welke soort tolkuren hiervoor kunnen gebruikt worden.

Onduidelijk ingevulde onderwerpen zijn bijvoorbeeld: “gesprek”, “vergadering”, “privé”.
Uit deze onderwerpen kunnen we niet afleiden dat er twee partijen aanwezig zijn en is het ook niet duidelijk welke soort tolkuren hiervoor gebruikt kunnen worden.

open deze vraag in aparte pagina

Je kan als dove, doofblinde of slechthorende persoon voor verschillende situaties tolkuren aanvragen bij de overheid. Als je recht hebt op tolkuren kan jouw tolk betaald worden via jouw pakket tolkuren. Zo zijn er leefuren (L-uren), onderwijsuren (O-uren), arbeidsuren (A-uren), sollicitatie-uren (S-uren) en tolkuren voor een beroepsopleiding (B-uren).

Als je géén recht hebt op de gesubsidieerde tolkuren of al je hebt alle tolkuren opgebruikt, kan je nog steeds beroep doen op een tolk. Je krijgt echter geen financiële ondersteuning van de overheid. Het CAB stuurt dan een factuur.

De reiskosten van de tolk tijdens een buitenlandse reis worden in de leef- en onderwijssituaties niet betaald, wel kan je jouw tolkuren inzetten voor de tolkopdracht zelf. In de werksituatie kan de VDAB wel de reisonkosten terugbetalen.

Om van VDAB een financiële tussenkomst te genieten in de reiskosten van tolken of honoraria van buitenlandse tolken zijn er een aantal voorwaarden. Je kan deze hier terugvinden.
open deze vraag in aparte pagina

Het CAB ontvangt van de overheid per tolkuur een bedrag om de tolk te betalen die voor jou getolkt heeft. De tolk ontvangt dus per tolkuur een “honorarium”. Ieder begonnen tolkuur wordt vergoed met één volledig tolkuur.

Twee voorbeelden:

  • als een tolk voor jou 50 minuten tolkt, dan wordt dat 1 uur
  • als een tolk voor jou 1u25 minuten tolkt, dan wordt dat 2 uren

Je kan het totaal van je tolkurenverbruik zelf zien door in te loggen op www.tolkaanvraag.be
open deze vraag in aparte pagina

Sommige dove tolkgebruikers hebben twee verschillende jobs bij verschillende werkgevers.

Moeten zij dan tweemaal het recht op arbeidstolkuren aanvragen? Neen, een beslissing is voldoende. Er dient wel een werkgeversattest van elke job apart afgeleverd te worden. De tolkuren van de ene job mogen uiteraard niet vermengd worden met de tolkuren van de andere job.
open deze vraag in aparte pagina

Dit hangt af van welke tolkuren je precies extra wil aanvragen.

Voor A- en S-uren kan je extra uren aanvragen. Heb je meer A- of S-uren nodig? Op de website van de VDAB kan je online een aanvraag voor extra tolkuren indienen. Jaarlijks moet deze opnieuw online aangevraagd worden. Meer info vind je op de website van de VDAB: Aanvraag tot uitbreiding tolkuren voor doven en slechthorenden.

Voor L-uren is er geen mogelijkheid om nog extra uren aan te vragen (maximum aantal uren per jaar: 80 uren, voor doofblinden: 220 uren).
open deze vraag in aparte pagina

Alle gesubsidieerde tolkuren (L-, A-,B-,S- en O-uren) zijn strikt persoonlijk. Je mag jouw tolkuren niet gebruiken voor een tolkopdracht waarbij je zelf niet aanwezig bent.
open deze vraag in aparte pagina
Unia heeft een aanbeveling voor betere toegankelijkheid ziekenhuizen voor dove en slechthorende personen uitgeschreven.  Vraag in het ziekenhuis bij de sociale dienst of de interculturele bemiddelaar van het ziekenhuis of het ziekenhuis jouw tolk betaalt. Als het ziekenhuis jouw tolk betaalt, spreek dan duidelijk af wie de tolkaanvraag verwerkt (jijzelf of het ziekenhuis) zodat er geen dubbele tolkaanvraag wordt ingediend.
open deze vraag in aparte pagina

Dankzij de tolkuren die AGODI voorziet kunnen dove kinderen naar het gewoon onderwijs. In alle onderwijsniveaus is een maximale bezetting mogelijk van tolkuren. Dat wil zeggen dat studenten, cursisten en leerlingen evenveel tolkuren kunnen inzetten als het maximum aantal lesuren in de studierichting.

Voor leerlingen met een auditieve functiebeperking die in het basis- of secundair voltijds onderwijs les volgen publiceert AGODI jaarlijks een omzendbrief voor voltijds dagonderwijs waarin staat hoe tolkuren (GT/ST) aangevraagd moeten worden. Ook voor cursisten met een auditieve functiebeperking die studeren aan een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of aan een centrum voor basiseducatie (CBE) publiceert AGODI jaarlijks een omzendbrief voor volwassenenonderwijs. Voor studenten met een auditieve functiebeperking die studeren in het gefinancierd of gesubsidieerd hoger onderwijs en ingeschreven zijn in een bachelor-, master-, bachelor-na-bachelor – of master-na-masteropleiding, of in een schakel- of voorbereidingsprogramma of in een specifieke lerarenopleiding of in een graduaatsopleiding, publiceert AGODI jaarlijks een document over de speciale onderwijsleermiddelen in het hoger onderwijs.

De school dient de aanvraag online in bij AGODI. Belangrijk bij elke aanvraag is dat deze tijdig ingediend wordt. De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen AGODI coördineert alle aanvragen tot recht op onderwijstolkuren.
open deze vraag in aparte pagina

Jouw school moet voor jou een pakket tolkuren aanvragen bij AGODI. In alle onderwijsniveaus is een maximale bezetting mogelijk van tolkuren. Dat wil zeggen dat studenten, cursisten en leerlingen evenveel tolkuren kunnen inzetten als het maximum aantal lesuren in deze studierichting.

Voor leerlingen met een auditieve functiebeperking die in het basis- of secundair voltijds onderwijs les volgen publiceert AGODI jaarlijks een omzendbrief voltijds dagonderwijs waarin staat hoe tolkuren (GT/ST) aangevraagd moeten worden. Ook voor cursisten met een auditieve functiebeperking die studeren aan een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of aan een centrum voor basiseducatie (CBE) publiceert AGODI jaarlijks een omzendbrief voor volwassenenonderwijs. Voor studenten met een auditieve functiebeperking die studeren in het gefinancierd of gesubsidieerd hoger onderwijs en ingeschreven zijn in een bachelor-, master-, bachelor-na-bachelor – of master-na-masteropleiding, of in een schakel- of voorbereidingsprogramma of in een specifieke lerarenopleiding of in een graduaatsopleiding publiceert AGODI jaarlijks een document over de speciale onderwijsleermiddelen in het hoger onderwijs.

Jouw school vult dit aanvraagformulier in en de directeur van de school en jijzelf ondertekenen het. Daarna kan de school het ondertekende aanvraagformulier uploaden op ‘Mijn Onderwijs’, het digitale platform van AGODI.

Heb je graag dat wij jouw school uitleggen wat ze kunnen doen om jouw tolkuren in orde te brengen? Geef dan onze contactgegevens door: tolkaanvraag@cabvlaanderen.be, 09/228 28 08 of bezorg de contactgegevens van school aan het CAB, zodat wij jouw school kunnen contacteren.

Wanneer AGODI de goedkeuring geeft voor een pakket gesubsidieerde tolkuren, kan het CAB een tolk zoeken voor de lesmomenten waarop je een tolk nodig hebt.
open deze vraag in aparte pagina

VDAB en VAPH vragen aan het CAB om voor elke tolkaanvraag te onderzoeken of de tolkopdracht met het juiste soort tolkuren betaald wordt.

Het VAPH laat niet toe om tolken te betalen met L-uren bij sollicitatiegesprekken.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Je vraagt vlug het recht aan op tolkuren bij VDAB.
    Zo ontvang je S-tolkuren. Dat zijn sollicitatie tolkuren. De tolk wordt dan betaald met jouw S-uren van VDAB.
    Hoe jouw recht op tolkuren bij VDAB aanvragen?

  2. Zonder S-uren moet je zelf de tolkkosten betalen.

open deze vraag in aparte pagina

Een bewijs van overmacht zorgt ervoor dat je bij een te late afgelasting (TLA) beroep kan doen op jouw tolkuren om de tolk te betalen. De tolk heeft bij een late afgelasting recht op betaling van de geboekte uren, want de late afgelasting heeft meestal tot gevolg dat de tolk geen andere tolkopdracht kan vinden en inkomensverlies lijdt.

Wanneer het afgelasten van de opdracht het gevolg is van een oorzaak waar je niet kan aan doen (ziekte, ongeval, staking van de NMBS, enz.), en je een bewijs van overmacht aan het CAB bezorgt, dan kunnen jouw tolkuren gebruikt worden om de tolk te betalen. Het schriftelijk bewijs van overmacht (doktersbriefje, bewijs staking of autopech, enz.) moet binnen de vijf werkdagen na de tolkopdracht aan het CAB bezorgd worden.

Als er geen sprake is van overmacht (het vergeten van afspraken, overslapen, enz.) en je dus geen bewijs van overmacht aan het CAB kan bezorgen, dan moet je de tolkrekening zelf betalen en kunnen géén tolkuren ingezet worden.
open deze vraag in aparte pagina

Omwille van het tolkentekort zijn de agenda’s van de tolken meestal al een hele tijd op voorhand volgeboekt. Een tolk mag ook op het laatste moment (binnen de 48 uren voor het tijdstip van de opdracht) geen opdracht afgelasten om een andere tolkopdracht te aanvaarden, wat ervoor zorgt dat tolkopdrachten die slechts enkele dagen voor de opdracht aangevraagd worden vaak niet kunnen worden opgelost. Ondanks het probleem van het tolkentekort, zoekt het CAB naar andere oplossingen om dit soort situaties te vermijden.open deze vraag in aparte pagina

Dit kan zeker en wordt sterk aangeraden. Als je een tolk wenst voor een lange (+3 uren) of zware opdracht (hoog taalniveau, moeilijk onderwerp en/of veel interactie,…), dan vraag je best twee tolken aan. Dit zal de kwaliteit van het tolkwerk alleen maar ten goede komen! Uit internationaal onderzoek is gebleken dat tolken Gebarentaal een grote kans hebben op fysieke klachten (zoals RSI) en mentale overbelasting.

RSI (Repetitive Strain Injury) is een verzamelterm voor diverse pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen (en uitzonderlijk van de benen) ten gevolge van een chronische overbelasting. Oorzaken hiervan kunnen zijn: langdurige opdrachten (+3 uren), onvoldoende pauzes tijdens de tolkopdracht, de intensiteit of/en complexiteit van een opdracht. Het inzetten van twee (of meer) tolken op een intensieve of langdurige opdracht verkleint de kans op RSI aanzienlijk. Daarnaast is de continuïteit en de kwaliteit van het tolkwerk gewaarborgd. Je kan zelf oordelen of voor jouw tolkopdracht beter meerdere tolken aangevraagd worden. Ook het CAB of de tolk kunnen hierbij een adviserende rol spelen.

Voor meer info verwijzen we je naar deze uitleg.
open deze vraag in aparte pagina

Als je jouw tolkopdracht of die van jouw kind wil afgelasten, kan je dit zelf online afgelasten op www.tolkaanvraag.be. Dit doe je best zo snel mogelijk, de toegekende tolk en CAB krijgen dan onmiddellijk een e-mail. Zo is de tolk direct op de hoogte en kan de tolk eventueel nog andere opdrachten aannemen. Opgelet de overheid vraagt een bewijs van overmacht. Lees meer in regelgeving TLA.

Wat als er nog geen tolk was toegekend aan jouw opdracht? Ook dan moet je steeds de opdracht afgelasten als je niet kan komen, er kan last minute immers altijd nog een tolk uitgestuurd worden naar jouw opdracht als er een tolk vrijkomt. Wanneer jouw opdracht afgelast is, weten we dat we geen tolk meer moeten uitsturen naar jouw opdracht indien iemand last minute vrijkomt.
open deze vraag in aparte pagina

Dat kan zeker. Je staat hierbij zelf in voor de betaling van de tolk, aangezien organisaties of personen die zelf tolken willen voorzien bij een activiteit geen beroep kunnen doen op tolkuren.

Hoe vind je een tolk? Het CAB heeft geen uitdrukkelijke overheidsopdracht om voor Derden tolken te zoeken, tolken in te zetten en hen voor geleverde prestaties te honoreren. Wel kan je tolken gemakkelijk zelf rechtstreeks contacteren en afspraken maken over de inhoud, gegevens, prijzen en facturatie van tolkopdrachten. Je kan de gratis zoek een tolk-filter van het CAB gebruiken om de contactgegevens van tolken te vinden. Lukt het niet om zelf een tolk te vinden? Dan kan je het platform www.tolkaanvraag.be gebruiken om jouw tolkaanvraag te verspreiden.
open deze vraag in aparte pagina