Tolk Gebarentaal (GT)

 • Vereist tolkdiploma (zie ook BS : BVR publicatie 2020-06-15)
   • Door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling
    • “Master in het tolken” met Vlaamse Gebarentaal in het talenpakket
    • “Postgraduaat Tolken Vlaamse Gebarentaal”
    • “Graduaat Tolk Vlaamse Gebarentaal” (of “Tolk voor doven”)

  In afwijking hiervan kunnen de ten laste genomen tolkuren ook uitgevoerd worden door de volgende tolken:

   • tolken die het getuigschrift tolk Vlaamse Gebarentaal voor dove tolken hebben behaald, dat is uitgereikt door de Katholieke Universiteit Leuven, nadat ze de opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal hebben gevolgd, die liep van 10 januari 2022 tot en met 30 juni 2023;
   • tolken die op 1 januari 2004 een erkenning hadden conform artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste neemt, zoals van toepassing op 1 januari 2004
  • Door de Franstalige – of Duitstalige Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling, op voorwaarde dat:
   • ofwel de tolk een verklaring van het Ministerie van Onderwijs van de Franstalige – of Duitstalige Gemeenschap kan voorleggen waaruit blijkt dat het diploma erkend is
   • ofwel de tolk erkend is door AVIQ, PHARE of de daartoe bevoegde instantie van de Duitstalige Gemeenschap.
  • Buitenlands tolkdiploma gebarentaal (erkend door Ministerie van Onderwijs van het land waarin het diploma uitgereikt is)
 • Een tolk Gebarentaal die geen diploma kan voorleggen als vermeld in paragraaf 2, 3 of 4, kan een gemotiveerde aanvraag indienen bij een van de agentschappen om in aanmerking te komen voor de uitvoering van de ten laste genomen tolkuren. In de aanvraag toont de tolk aan, op straffe van niet-ontvankelijkheid, dat hij minstens vijf jaar tolkervaring heeft en minstens vijftig tolkopdrachten heeft uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar.
  • AGODI of VAPH onderzoekt de aanvraag en kan, als nodig is, bijkomende inlichtingen vragen of inwinnen.
  • AGODI of VAPH deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de tolk Gebarentaal binnen een maand volgt op de datum waarop de agentschappen de volledige gemotiveerde aanvraag, vermeld in het eerste lid, ontvangen hebben.
 • Ofwel erkend door VDAB
  • tolk beschikt niet over een officieel diploma gebarentolk-opleiding, maar wel over een referentie van een internationaal erkende organisatie zoals WFD.
  • Met het oog op het inzetten van anderstalige tolken bij internationale missies kan VDAB in individuele cases een uitzondering toestaan.

Schrijftolken (ST)

 • Het CAB mag namens het VAPH, VDAB en AGODI een ST inzetten en diens prestaties ten laste nemen indien ST in praktijk minimaal over een diploma A1 / bachelor beschikt.
 • Schrijftolken voeren de job uit als zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Schrijftolken via een organisatie waarvan de schrijftolk geen zaakvoerder is (bv. Tentoo of Smart) worden niet toegestaan.
  Enkel in onderwijs worden in specifieke situaties ook niet-zelfstandige schrijftolken erkend. Meer informatie over de voorwaarden voor niet-zelfstandige schrijftolken vind je in de samenwerkingsregels voor niet zelfstandige schrijftolken in onderwijs.

Activeringsprocedure van GT en ST bij CAB

 1. De tolk meldt zich aan

 • Tolken VGT: melden zich op eigen initiatief aan bij het CAB met:
  • een kopie van het behaalde diploma tolk VGT.
  • ondertekende deontologische code voor tolken VGT.
 • Schrijftolken: bezorgen op eigen initiatief hun naam, mailadres, kopie van hun vereiste diploma, de ondertekende deontologische code voor schrijftolken (indien de tolk wenst te tolken in de sectoren welzijn en werk) en/of de engagementsverklaring (indien de tolk wenst te tolken in onderwijs).
 • Anderstalige tolken gebarentaal:
   • bezorgen op eigen initiatief of via de tolkgebruikers hun naam, mailadres en kopie van hun vereiste diploma volgens de voorwaarden bepaald hierboven bij GT.
   • ondertekende deontologische code voor tolken VGT.

 1. Het CAB bezorgt vervolgens aan de belangstellende GT en ST

 • de inventaris van de samenwerkingsregels tussen het CAB en de freelance tolken.
 • een login en paswoord voor het platform www.tolkaanvraag.be. Het gebruik van tolkaanvraag.be door de tolk impliceert dat de beginnende tolk akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden van tolkaanvraag.be.
 • Het CAB stelt online een Quick start en uitgebreide handleiding voor de tolken ter beschikking.

 1. Aanmeldingsinstructies in www.tolkaanvraag.be

 • De tolk vult in tolkaanvraag.be diens persoonlijke gegevens en tolkprofiel aan (Woonplaats, gsm-nummer, firmanaam, IBAN-bankrekening en BIC, ondernemingsnummer, kopie van de statuten, waarin de activiteit tolken vermeld wordt indien men via een rechtspersoon handelt als tolk).
 • De tolk wordt geactiveerd en kan in tolkaanvraag.be het aanbod aan tolkopdrachten zien, eventueel aanvaarden, en de prestaties van getolkte opdrachten invullen.
 • De tolk kan op ieder moment het tolkprofiel aanpassen, zodat de tolkaanvragen die beantwoorden aan het gewenste tolktype en tolkuurtype worden getoond.
 • De tolk kan op de persoonlijke fiche zelf kiezen welke (naast de basisgegevens) andere gegevens zichtbaar (“openbaar”) zijn voor personen en organisaties die de zoek een tolk-filter gebruiken. De tolk kan hier desgewenst ook een foto uploaden en publiceren.
 • Het online door de tolk gepersonaliseerd tolkprofiel biedt extra informatie die de zelfstandige tolk de mogelijkheid biedt om een vervangopdracht te weigeren en toch voor de TLA uitbetaald te worden.
 • Indien meerdere nieuwe tolken VGT tegelijk afstuderen, dan worden zij als introductie door het CAB uitgenodigd op een “instapmoment” om de praktische aspecten van de werking te overlopen.

Tolk Gebarentaal (GT)

 • Vereist tolkdiploma (zie ook BS : BVR publicatie 2020-06-15)
  • Door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling
   • “Master in het tolken” met Vlaamse Gebarentaal in het talenpakket
   • “Tolk voor Doven”
   • “Tolk Vlaamse Gebarentaal”
  • Door de Franstalige – of Duitstalige Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling, op voorwaarde dat:
   • ofwel de tolk een verklaring van het Ministerie van Onderwijs van de Franstalige – of Duitstalige Gemeenschap kan voorleggen waaruit blijkt dat het diploma erkend is
   • ofwel de tolk erkend is door AVIQ, PHARE of de daartoe bevoegde instantie van de Duitstalige Gemeenschap.
  • Buitenlands tolkdiploma gebarentaal (erkend door Ministerie van Onderwijs van het land waarin het diploma uitgereikt is)
 • Ofwel erkend door het VAPH op 01.01.2004
 • Ofwel erkend door VAPH/AGODI via een gemotiveerde aanvraag. In de aanvraag toont de tolk aan, op straffe van niet-ontvankelijkheid, dat hij minstens vijf jaar tolkervaring heeft en minstens vijftig tolkopdrachten heeft uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar.
  • AGODI of VAPH onderzoekt de aanvraag en kan, als dat nodig is, bijkomende inlichtingen vragen of inwinnen.
  • AGODI of VAPH deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de tolk gebarentaal binnen een maand die volgt op de datum waarop de agentschappen de volledige gemotiveerde aanvraag, vermeld in het eerste lid, ontvangen hebben.
 • Ofwel erkend door VDAB
  • tolk beschikt niet over een officieel diploma gebarentolk-opleiding, maar wel over een referentie van een internationaal erkende organisatie zoals WFD.
  • Met het oog op het inzetten van anderstalige tolken bij internationale missies kan VDAB in individuele cases een uitzondering toestaan.

Schrijftolken (ST)

 • Het CAB mag namens het VAPH, VDAB en AGODI een ST inzetten en diens prestaties ten laste nemen indien ST in praktijk minimaal over een diploma A1 / bachelor beschikt.
 • Schrijftolken voeren de job uit als zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Schrijftolken via een organisatie waarvan de schrijftolk geen zaakvoerder is (bv. Tentoo of Smart) worden niet toegestaan.
  Enkel in onderwijs worden in specifieke situaties ook niet-zelfstandige schrijftolken erkend. Meer informatie over de voorwaarden voor niet-zelfstandige schrijftolken vind je in de samenwerkingsregels voor niet zelfstandige schrijftolken in onderwijs.

Activeringsprocedure van GT en ST bij CAB

 1. De tolk meldt zich aan

 • Tolken VGT: melden zich op eigen initiatief aan bij het CAB met:
  • een kopie van het behaalde diploma tolk VGT.
  • ondertekende deontologische code voor tolken VGT.
 • Schrijftolken: bezorgen op eigen initiatief hun naam, mailadres, kopie van hun vereiste diploma, de ondertekende deontologische code voor schrijftolken (indien de tolk wenst te tolken in de sectoren welzijn en werk) en/of de engagementsverklaring (indien de tolk wenst te tolken in onderwijs).
 • Anderstalige tolken gebarentaal:
   • bezorgen op eigen initiatief of via de tolkgebruikers hun naam, mailadres en kopie van hun vereiste diploma volgens de voorwaarden bepaald hierboven bij GT.
   • ondertekende deontologische code voor tolken VGT.

 1. Het CAB bezorgt vervolgens aan de belangstellende GT en ST

 • de inventaris van de samenwerkingsregels tussen het CAB en de freelance tolken.
 • een login en paswoord voor het platform www.tolkaanvraag.be. Het gebruik van tolkaanvraag.be door de tolk impliceert dat de beginnende tolk akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden van tolkaanvraag.be.
 • Het CAB stelt online een Quick start en uitgebreide handleiding voor de tolken ter beschikking.

 1. Aanmeldingsinstructies in www.tolkaanvraag.be

 • De tolk vult in tolkaanvraag.be diens persoonlijke gegevens en tolkprofiel aan (Woonplaats, gsm-nummer, firmanaam, IBAN-bankrekening en BIC, ondernemingsnummer, kopie van de statuten, waarin de activiteit tolken vermeld wordt indien men via een rechtspersoon handelt als tolk).
 • De tolk wordt geactiveerd en kan in tolkaanvraag.be het aanbod aan tolkopdrachten zien, eventueel aanvaarden, en de prestaties van getolkte opdrachten invullen.
 • De tolk kan op ieder moment het tolkprofiel aanpassen, zodat de tolkaanvragen die beantwoorden aan het gewenste tolktype en tolkuurtype worden getoond.
 • De tolk kan op de persoonlijke fiche zelf kiezen welke (naast de basisgegevens) andere gegevens zichtbaar (“openbaar”) zijn voor personen en organisaties die de zoek een tolk-filter gebruiken. De tolk kan hier desgewenst ook een foto uploaden en publiceren.
 • Het online door de tolk gepersonaliseerd tolkprofiel biedt extra informatie die de zelfstandige tolk de mogelijkheid biedt om een vervangingsopdracht te weigeren en toch voor de TLA uitbetaald te worden.
 • Indien meerdere nieuwe tolken VGT tegelijk afstuderen, dan worden zij als introductie door het CAB uitgenodigd op een “instapmoment” om de praktische aspecten van de werking te overlopen.